Piotr Jarzyński

Decyzja w sprawie warunków zabudowy może być nieważna

O rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze. Oczywistość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia, a podstawą prawną jego wydania.

Jarzyński, Szynalska: O czym pamiętać, szykując roboty budowlane

Parametry pozwalające na obliczenie wysokości kary umownej w budownictwie powinny być oznaczalne już w chwili zawarcia umowy.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu i strony w sprawie o pozwolenie

Krąg stron biorących udział w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nie zawsze pokrywa się z kręgiem podmiotów biorących udział w postępowaniu zwykłym i może okazać się szerszy. Ograniczono kontrolę w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich.

Piotr Jarzyński, Katarzyna Szynalska: Kara umowna w nieskończoność?

Nie ma przepisu prawnego, który zakazuje zastrzegania kary umownej bez określenia jej pułapu.

Nieważność pozwolenia na budowę ma określone konsekwencje

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę może prowadzić do podważenia bytu prawnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będącej decyzją zależną.

Wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego wywiera skutki wstecz

Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa, ukończenie budowy i zrealizowanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzniesienie obiektów) nie stanowi nieodwracalnych skutków prawnych w rozumieniu art. 156 § 2 kpa.

Roboty dodatkowe i bezpodstawne wzbogacenie

Roszczenia z tytułu uzyskania korzyści kosztem innej osoby mogą być dochodzone zarówno ze stosunku pomiędzy wykonawcą a inwestorem oraz w relacji pomiędzy inwestorem i wykonawcą a podwykonawcami.

Nieważność planu może mieć skutki dla wydanych decyzji

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy o planie miejscowym oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego tylko tej konkretnej uchwały. Nie ma możliwości przymuszenia rady gminy do ponownego uchwalenia planu.

Odbiór po nowemu – będą problemy

W nowej ustawie deweloperskiej posłużono się pojęciem wady istotnej, które nie jest zdefiniowane w przepisach – wskazuje partner w kancelarii Jarzyński & Wspólnicy.

Ograniczenia własności w planie muszą być właściwie uzasadnione

Władztwo planistyczne nie może być traktowane jako nieumotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Ingerencja ta jest możliwa, ale musi też uwzględniać proporcjonalnie wyważony interes publiczny uprawnieniami właścicielskimi - wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego