Piotr Jarzyński

Inwestycję trzeba rozpocząć, bo inaczej decyzja wygaśnie

Sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest usuwane z obrotu prawnego, należą do wyjątków. Prowadzenie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że odbywa się to w warunkach samowoli budowlanej.

Jaki jest charakter prawny pozwolenia na budowę

Rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego możliwe jest na podstawie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda. Zwolnienie od obowiązku uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz instytucja zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych są wyjątkami.

Zasada trwałości decyzji administracyjnej

Decyzji ostatecznej służy tzw. domniemanie legalności, co oznacza, że jest ona ważna i powinna być wykonywana dopóty, dopóki nie zostanie zmieniona, uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność przez właściwy organ i z zachowaniem właściwego postępowania.

Zasada wolności budowlanej nie jest absolutna

Sfera nieobjęta przedmiotem reglamentacji ustawowej nie daje podstaw do formułowania przez organy władzy publicznej nakazów i zakazów ustanawianych w drodze decyzji administracyjnej. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zaliczyć trzeba te wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozwolenie na budowę można przenieść

W toku realizacji inwestycji budowlanej może dość do zmiany inwestora choćby w wyniku zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nieruchomość wraz z powstającym obiektem budowlanym.

Piotr Jarzyński, Katarzyna Szynalska: Planowanie przestrzenne po nowemu

Obywatele sami będą mogli rozpocząć procedurę planistyczną.

Jarzyński, Szynalska: Budowa z dziennikiem elektronicznym

Cyfryzacja ma na dobre zawitać na place budów, co ma przyspieszyć procedury.

Decyzja w sprawie warunków zabudowy może być nieważna

O rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze. Oczywistość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia, a podstawą prawną jego wydania.

Jarzyński, Szynalska: O czym pamiętać, szykując roboty budowlane

Parametry pozwalające na obliczenie wysokości kary umownej w budownictwie powinny być oznaczalne już w chwili zawarcia umowy.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu i strony w sprawie o pozwolenie

Krąg stron biorących udział w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nie zawsze pokrywa się z kręgiem podmiotów biorących udział w postępowaniu zwykłym i może okazać się szerszy. Ograniczono kontrolę w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich.