Piotr Jarzyński

Roboty dodatkowe i bezpodstawne wzbogacenie

Roszczenia z tytułu uzyskania korzyści kosztem innej osoby mogą być dochodzone zarówno ze stosunku pomiędzy wykonawcą a inwestorem oraz w relacji pomiędzy inwestorem i wykonawcą a podwykonawcami.

Nieważność planu może mieć skutki dla wydanych decyzji

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy o planie miejscowym oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego tylko tej konkretnej uchwały. Nie ma możliwości przymuszenia rady gminy do ponownego uchwalenia planu.

Odbiór po nowemu – będą problemy

W nowej ustawie deweloperskiej posłużono się pojęciem wady istotnej, które nie jest zdefiniowane w przepisach – wskazuje partner w kancelarii Jarzyński & Wspólnicy.

Ograniczenia własności w planie muszą być właściwie uzasadnione

Władztwo planistyczne nie może być traktowane jako nieumotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Ingerencja ta jest możliwa, ale musi też uwzględniać proporcjonalnie wyważony interes publiczny uprawnieniami właścicielskimi - wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jak uniknąć błędów miejscowych planach zagospodarowania

Zgodność treści ustaleń zawartych w planach miejscowych ze studium jest jedną z podstawowych zasad ich sporządzania. Plan miejscowy może zaskarżyć każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone.

Prawo budowlane - uproszczone procedury dla inwestycji budowlanych rodzą problemy w interpretacji

W związku z uchyleniem stosowania do przedsięwzięć związanych z epidemią prawa budowlanego i przewidzianych w nim zgód budowlanych art. 12 specustawy był wykorzystywany, aby ominąć prawo. Rozwiązania dotyczące takich inwestycji budzą wątpliwości interpretacyjne.

Zmiany w lokalizacji elektrowni wiatrowych - projekt nowelizacji przepisów

Nowelizacja zakłada zachowanie wymogu lokalizacji elektrowni wiatrowych w oparciu o postanowienia planu miejscowego bez możliwości realizacji tego typu inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Nowelizacja ustawy deweloperskiej - duże zmiany w dotyczące umowy rezerwacyjnej, która stanie się umową nazwaną kodeksu cywilnego

Umowa rezerwacyjna stanie się umową nazwaną prawa cywilnego. Deweloper nie ustali już swobodnie wysokości opłaty rezerwacyjnej. Ponadto będzie musiał ją zwrócić m.in. wtedy, gdy rezerwujący nie otrzyma kredytu.

Jan Jarzyński, Piotr Jarzyński: Niech nie rośnie piramida roszczeń

Rekompensata spełnia swoją funkcję bez dodatkowego naliczania odsetek od niej.