Piotr Jarzyński

Jaka część kraju, takie procedury przy wydawaniu pozwolenia na budowę

W trakcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organ musi m.in. zweryfikować ustalenia projektanta dotyczące obszaru oddziaływania obiektu i go samodzielnie określić. Bez tego nie ustali prawidłowo stron postępowania.

Zmiany warunków technicznych wpłyną na realizację inwestycji budowlanych

Nowe regulacje mogą spowodować spowolnienie lub wstrzymanie niektórych inwestycji, wzrost cen lokali, niepewność co do interpretacji prawa oraz wydłużenie procedury wydawania pozwoleń na budowę.

Kiedy i jak może być wznowione postępowanie w sprawie o pozwolenie na budowę

Postępowanie prowadzące do wydania decyzji może być obarczone wadą. W takim przypadku możliwe jest wznowienie postępowania, które pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy (m.in. dotyczącej pozwolenia na budowę).

Jak wypełnić prospekt informacyjny?

Celem sporządzenia prospektu informacyjnego przez dewelopera jest ochrona nabywcy, który ma otrzymać przed zawarciem umowy deweloperskiej informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Niełatwo go jednak wypełnić.

Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego

Możliwe jest zaakceptowanie odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego tylko wtedy, gdy nie został jeszcze zakończony proces budowlany – inwestycja nie została wybudowana. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że kwestia „istotności odstąpienia” pozostawiona została uznaniu administracyjnemu.

Decyzję o pozwoleniu na budowę można zmienić

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę można złożyć zarówno wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte, jak i wtedy, gdy inwestycja jest w trakcie realizacji. Z wnioskiem tym występuje inwestor, który wcześniej uzyskał pozwolenie na budowę.

Postępowanie naprawcze uchyla pozwolenie na budowę

Zakończenie budowy, w której nastąpiło istotne odstąpienie np. od warunków projektu budowlanego, w żadnym razie nie stanowi powodu do odstąpienia od wdrożenia tzw. procedury naprawczej i wydania stosownej decyzji.

Piotr Jarzyński: Wyższe piętro reformy prawa budowlanego

Postępowania dotyczące nakazu rozbiórki trwają latami. Bardziej się więc opłacają nielegalne roboty budowlane niż procedury.

Inwestycję trzeba rozpocząć, bo inaczej decyzja wygaśnie

Sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest usuwane z obrotu prawnego, należą do wyjątków. Prowadzenie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że odbywa się to w warunkach samowoli budowlanej.

Jaki jest charakter prawny pozwolenia na budowę

Rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego możliwe jest na podstawie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda. Zwolnienie od obowiązku uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz instytucja zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych są wyjątkami.