Tag:

delegacja

Powiązane

Praca

Szef musi informować o warunkach oddelegowania poza Polskę

Obecnie pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi wysyłanemu do pracy za granicą informacje o warunkach zatrudnienia w tym kraju oraz okolicznościach z tym związanych.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Noclegi dla oddelegowanych pracowników bez PIT

Korzystanie przez pracowników delegowanych z kwater przekazanych do użytkowania przez pracodawcę, w trakcie świadczenia pracy delegowanej, nie stanowi przychodu podatkowego PIT.

Darmowa kwatera dla pracownika delegowanego do pracy w kraju Unii bez PIT

Pracownik oddelegowany do pracy w Unii Europejskiej, któremu pracodawca na własny koszt zapewnia zakwaterowanie, nie uzyskuje przychodu opodatkowanego PIT.

Transport i nocleg dla pracowników oddelegowanych bez PIT

Do elementów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicą nie można zaliczyć świadczeń wypłaconych na poczet noclegu i transportu lub ekwiwalentów za zapewnienie tych świadczeń w naturze. Tak ws. PIT orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 r.

Delegacja zdalnego pracownika nie zawsze jest podróżą służbową

Praca zdalna jest już naszą codziennością, jednak pewne jej aspekty nadal pozostają niejasne. W szczególności chodzi o zasady przemieszczania się, rozliczania czasu podróży i świadczeń należnych pracownikowi z tego tytułu.

Łamanie zasad współżycia społecznego może uzasadniać nawet dyscyplinarkę

Pracownik ma obowiązek stosować się do zasad współżycia społecznego, czyli norm moralnych, obyczajowych, etycznych i zwyczajów obowiązujących w zakładzie pracy. I to nie tylko w miejscu świadczenia obowiązków, ale również w delegacji.

Zwrot kosztów ponoszonych w trakcie delegacji – rozliczenie podatkowe

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową prywatnym samochodem przysługuje zwrot wydatków jakie poniósł z tego tytułu. Zwrot ten będzie stanowił koszty uzyskania przychodów pracodawcy, jednak nie zawsze w pełnej wysokości. Z kolei po stronie pracownika będzie generował przychód, od którego nie zapłaci on jednak podatku.

Od wartości noclegu w delegacji trzeba zapłacić podatek i składki

Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że koszty noclegu opłaconego delegowanemu pracownikowi, który nie przebywa w podróży służbowej, to jego przychód i należy zapłacić PIT oraz ZUS. Ale jego argumenty budzą wątpliwości.