Tag: Prawo spólek

Jednoosobowa działalność gospodarcza do lamusa

Gdy firma się rozrasta, warto w odpowiednim momencie rozważyć restrukturyzację i dostosowanie formy prowadzenia biznesu do nowej rzeczywistości, a więc rozważyć czy i kiedy opłaca się przekształcenie JDG w spółkę.

Inflacja uderza w umowy długoterminowe - jak się przed nią uchronić

Firmy szukają sposobu na ochronę wynagrodzenia z umówy długoterminowych. Jednych z nich ma być klauzula indeksacyjna.

Nowe wymogi dla spółek publicznych od 3 sierpnia

Spółki notowane na giełdzie powinny zweryfikować procedury compliance związane z dostępem do informacji poufnych, by dostosować je do nowych regulacji.

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

VAT a wniesienie aportu

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki to czynność często towarzysząca procesom przekształceń czy reorganizacji prowadzonej działalności. W trakcie przeprowadzania tych nierzadko skomplikowanych przedsięwzięć należy pamiętać, że czynność ta może rodzić również określone skutki w podatku od towarów i usług.

Obowiązująca klauzula waloryzacyjna nie jest doskonała

W sporej części udzielanych zamówień dało się dostrzec praktykę konstruowania zapisów umownych, których jedynym celem było formalne wypełnienie obowiązku ustawowego, a nie stworzenie realnego mechanizmu rewaloryzowania kosztów realizacji zamówienia.

Zawezwanie do próby ugodowej już nie takie atrakcyjne?

Już od orzeczenia Sądu Najwyższego z 1938 roku instytucja pojednawczego rozwiązywania sporu prowadziła do przerwania terminu biegu przedawnienia.

Transakcje korporacyjne z dokumentacją cen transferowych czy bez

Identyfikacja zdarzeń gospodarczych objętych obowiązkiem dokumentacyjnym wciąż sprawia podatnikom wiele problemów. Dotyczy to m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz dobrowolnego umorzenia udziałów.

Jak nie paść ofiarą zatorów płatniczych

Zmiana zasad rozliczania z kontrahentami, monitorowanie płatności i przejście małych podatników na metodę kasową mogą zminimalizować ryzyko braku płatności.

Jak wojna w Ukrainie wpływa na kontrakty budowlane?

Obowiązujące regulacje dopuszczają możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w sytuacji nadzwyczajnych zdarzeń. Dodatkowe uprawnienia wykonawcom dają postanowienia umów zawartych na podstawie wzorców FIDIC.