Tag:

Prawo spólek

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – jak uniknąć pułapek kupując biznes?

Kwestia dokładnego określenia przedmiotu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest kluczowa, choć może nastręczać pewnych problemów. Istotna jest także odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Lokal usługowy może wyjątkowo stanowić ZCP

Skoro lokal wraz z ciążącymi na nim zobowiązaniami i należnościami będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, a nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (najem), to transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze są przeszkodą w wyborze estońskiego CIT

Jednym z warunków wyboru ryczałtu od dochodów spółek jest osiąganie mniej niż 50 proc. przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Przyjęcie korzystnej definicji wartości dodanej nie wyłącza możliwości opodatkowania estońskim CIT.

Jak zarządzać ryzykiem biznesowym, by nie narazić się na odpowiedzialność karną?

Utworzenie nowej spółki wyłącznie po to, by uniknąć egzekucji może stanowić przestępstwo z art. 301 kodeksu karnego. Kto wówczas poniesie odpowiedzialność karną i jakie przesłanki muszą zostać spełnione? Czy dotyczy to także podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy?

Umowy gwarancyjne w transakcjach M&A

W prawie angielskim zapewnienia co do przedmiotu sprzedaży składane w umowie stanowią integralną część kontraktu, a ich niezgodność z prawdą jest uznawana za naruszenie umowy. W prawie polskim sama sprzeczność stanu opisanego w umowie ze stanem rzeczywistym lub prawnym nie może zostać uznana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Połączenie sióstr bez emisji, ale ze skutkiem w CIT

Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej. Ostatnie interpretacje wskazują jednak, że fiskus zmienił zdanie w tej sprawie.

Fiasko prawa holdingowego. Dlaczego firmy z niego nie korzystają?

Choć mija półtora roku od uchwalenia prawa grup spółek, wciąż trwa żywa dyskusja, czy należy regulacje te ulepszać, czy pisać nowe.

Zdalne posiedzenia organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pandemia i lockdowny przyspieszyły proces „elektronizacji” prawa spółek w Polsce. Wspólnicy spółki z o.o. mogą już brać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ale pod pewnymi warunkami.

Kto reprezentuje spółkę z o.o. przy zawarciu umowy z członkiem jej zarządu?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, na podstawie uchwały, umocować członka zarządu spółki do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu. Powołanie do reprezentacji spółki pełnomocnika w osobie innego członka zarządu nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności czynności prawnej, dokonanej z jego udziałem.

Transgraniczne przekształcenia spółek: nowe możliwości dla biznesu

Dostępne od września 2023 r. transgraniczne przekształcenie spółek pozwala polskiej spółce na zmianę formy prawnej z jednoczesnym przeniesieniem siedziby do innego kraju Unii Europejskiej. Może ono umocnić pozycję przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej.