Tag: Umowa cywilnoprawna

Jak rozliczyć wydatki na noclegi i legalizację pobytu cudzoziemca

Gdy zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy nieodpłatnie noclegi, mimo że nie jest zobligowany do tego przepisami prawa, wartość tego świadczenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z innych nieodpłatnych świadczeń. Nie są nim natomiast wydatki na legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski. Poniesione są bowiem w interesie ekonomicznym i prawnym zleceniodawcy.

Użyczenie zleceniobiorcy swojego sprzętu bez VAT

Gdy podatnik udostępnia zleceniobiorcy składniki swojego majątku w celu wykonania przez niego zlecenia, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Port Lotniczy musi podać dane o zleceniach

Umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty wykonujące zadania publiczne, dotyczące spraw publicznych, objęte są ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Nazwa umowy może mieć znaczenie

W razie wątpliwości co do rodzaju zawartej umowy należy ustalić, cechy której z nich przeważają w treści i sposobie jej wykonywania. Dopiero wówczas, gdy umowa poddawana analizie (w swej treści, a zwłaszcza w sposobie wykonywania) wykazuje z jednakowym nasileniem cechy wspólne dla co najmniej dwóch różnych wzorców umownych, o jej typie (rodzaju) decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy, który może (ale wcale nie musi) wyrażać się  także w nazwie umowy. Istotne (pomocne) przy kwalifikacji takiej umowy jest też uwzględnienie okoliczności towarzyszących jej zawarciu.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Czy można odroczyć zapłatę ceny

- Spółka wygrała przetarg na nabycie lokalu komunalnego. Zwrócono się z prośbą do wójta gminy, aby zapłatę ceny odroczyć do 15 dni, bo czekają na uruchomienie kredytu bankowego. Jest już wyznaczony termin aktu notarialnego. Czy w umowie notarialnej przenoszącej własność można wpisać ww. opcję płatności – na zasadzie swobody stron? Czy RIO może to kwestionować? Czy może to być naruszenie dyscypliny finansów publicznych – pyta radny.

Kara umowna w kontraktach budowlanych

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – uznał Sąd Najwyższy.

Freelancer tańszy niż pracownik

Wielu specjalistów może pracować na podstawie umowy o dzieło. Pozwala to oszczędzić zlecającemu projekt do wykonania takiej osobie nawet 20 proc. kosztów w porównaniu z etatem.

Rewolucja w podatkach obejmuje również zarobki Ukraińców

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu wpływają także na podatkowe rozliczenie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy. Sprawę komplikuje to, że nie zawsze wynagrodzenie takiej osoby podlega opodatkowaniu w Polsce.