Wojciech Bazan

Opóźniona zapłata a wzrost cen po wybuchu wojny w Ukrainie

Jeśli dłużnik dokonuje zapłaty po terminie, w czasach wysokich wzrostów cen, wierzyciel może wystąpić z roszczeniem o zapłatę „dodatkowej kwoty”. Najlepszym rozwiązaniem byłoby polubowne załatwienie sprawy. W przeciwnym razie wierzycielowi pozostanie dochodzenie należności na drodze sądowej.

Spółka nie zostaje sama z karuzelami podatkowymi prezesów

Od byłych członków zarządu lub rady nadzorczej spółka może dochodzić zwrotu dopłaconego VAT. Menedżer odpowiada bowiem za szkodę wyrządzoną działaniami lub zaniechaniami sprzecznymi z prawem lub umową spółki.

Czy można korzystać z kryptowalut w bieżących płatnościach firmy

Kontrahenci zawsze poszukują takiej formy rozliczeń, która daje im pewność osiągnięcia celu transakcji i umożliwia dokonanie jej mimo konieczności przeprowadzenia jej pomiędzy dwoma oddalonymi miejscami, które w dodatku mają inne strefy czasowe. Popularyzacja kryptowalut wskazuje na powstawanie nowego narzędzia, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać w transakcjach handlowych.

Kryptowaluty - nowa możliwość zdobycia kapitału

W związku z globalną popularyzacją kryptowalut również dla polskich firm pojawiła się możliwość skorzystania z nowego źródła dodatkowego finansowania ich bieżącej działalności. Jest to rozwiązanie niezwykle ciekawe ze względu na rekordowy wzrost popytu na taką formę inwestowania kapitału w społeczności międzynarodowej.

Wojciech Bazan: skuteczność dorozumianej zgody inwestora na zatrudnienie podwykonawcy

Uchwała Sądu Najwyższego powinna skłonić inwestorów do odpowiedniego zorganizowania pracy na placu budowy i poprawienia stosowanych w praktyce wzorów umów – uważa ekspert.

Kara umowna dla podwykonawcy

Niezłożenie przez generalnego wykonawcę oświadczenia o potrąceniu nie szkodzi inwestorowi, bo nie rozszerza jego odpowiedzialności – pisze prawnik.