Matylda Kraszewska

Jaką procedurę zastosować do unieważnionej części zamówienia

Jeśli zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, to dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

Zmiana podwykonawcy zamówienia publicznego

Wykonawca może zmienić podwykonawcę, także w trakcie realizacji zamówienia publicznego, jeśli zamawiający potwierdzi wcześniej, że nowy podmiot spełnia określone warunki.

Zamawiający może samodzielnie korygować własne błędy

Mechanizm kontrolowania procedury przez zamawiającego i w konsekwencji naprawianie popełnionych błędów należy rozpatrywać w kategoriach obowiązków, a nie uprawnień zamawiającego.

Dostęp do informacji publicznej w zamówieniach publicznych

Zamawiający nie może dopuszczać do sytuacji, w której wykonawcy, chcąc ograniczyć dostęp konkurencji do własnej oferty zastrzegają co się tylko da.

Kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania

Niezależnie od tego, czy wykonawca działał celowo, czy też na skutek zaniedbania, zamawiający musi wykluczyć go z dalszego udziału w postępowaniu.

Self-cleaning: jak wykonawca zamówienia może się samooczyścić

W przypadku konieczności wykluczenia wykonawcy z powodu wystąpienia ustawowych przesłanek może on przedstawić zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności zawodowej i profesjonalizmu.

Zasada proporcjonalności w postępowaniach o zamówienie publiczne

Zamawiający ustalając warunki udziału w postępowaniu nadal musi respektować konieczność poszanowania uczciwej konkurencji, pamiętając jednocześnie, że do udziału w postępowaniu powinien dopuścić wykonawców, których wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia.

Zamówienia publiczne - procedura odwrócona

Zamawiający może najpierw ocenić oferty pod kątem konieczności ich odrzucenia, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu.

Zamówienia publiczne: Pułapki wykluczenia złego wykonawcy

Przed decyzją o wykluczeniu zamawiający powinien umożliwić wykonawcy wykazanie, że choć naruszył obowiązki zawodowe, to naprawił szkodę – zauważają prawnicy Arkadiusz Koper, Matylda Kraszewska.

Przetargi: Zabór wadium jako kara za nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawców

Niektórzy zamawiający nadal stosują zabór wadium jako karę za nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawców. Postępują niezgodnie z prawem i wbrew zdrowemu rozsądkowi.