Maciej Kiełbowski

Fornalczyk, Kiełbowski, Lechna-Marchewka: Wygrali z MPO, ale niesmak pozostał

Prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówień in-house, ale uzależnia je od spełnienia pewnych warunków.

Pozwolenie na wznowienie robót nie wygasa po trzech latach

Decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana, gdy roboty nie zostały rozpoczęte. Nie można jej utożsamiać z decyzją o wznowieniu robót budowlanych.

Postępowania administracyjne muszą trwać mimo epidemii koronawirusa

Ograniczenia związane ze stanem epidemii utrudniają życie każdemu z nas. Nie ma jednak podstaw, aby w toczących się postępowaniach administracyjnych były wstrzymywane czynności i rozpoznawanie spraw, zwłaszcza że może to doprowadzić do nawarstwiania się zaległości. Brak kar za bezczynność lub przewlekłość postępowania nie powinien być dla organów wymówką.

Skutki wejścia w życie specustawy mieszkaniowej

Od sierpnia 2018 r. obowiązuje specustawa mieszkaniowa, która miała prowadzić do szybszego uzupełnienia niedoborów krajowego zasobu mieszkań. Jak dotąd jednak nie wywołuje ona większych skutków. Wnioski w jej trybie to rzadkość.

Mediacja w administracji – obowiązek czy przywilej?

Od 2017 roku mediacja może zostać przeprowadzona w toku postępowania administracyjnego, o ile pozwala na to charakter sprawy. Takie sformułowanie przepisu daje organowi prowadzącemu postępowanie dużą uznaniowość.

WSA ws. budowlanych: sądy częściej wymagają od organów odwoławczych merytorycznego orzekania

Coraz więcej sprzeciwów jest uwzględnianych i organy odwoławcze są zobowiązywane do merytorycznego orzekania, w tym w sprawach budowlanych i związanych z zagospodarowaniem nieruchomości.

Zmiana sposobu użytkowania, gdy część mieszkalna budynku staje się hotelem

Skoro budynek w części pozostawał przeznaczony pod funkcję mieszkalną, wynajem poszczególnych pokoi może być kwalifikowany jako zmiana sposobu użytkowania, która dokonana bez zgłoszenia może wymagać przeprowadzenia procedury legalizacyjnej.

NSA: sprzeciw nie służy od postanowień uchylających postanowienie organu I instancji

Sprzeciw – nowy środek zaskarżenia do sądu administracyjnego, wprowadzony 1 czerwca 2017 r. – coraz bardziej obrasta w orzecznictwo. Właśnie pojawił się pogląd, zgodnie z którym nie służy on od postanowień uchylających postanowienie organu I instancji i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania.

Aby móc wnieść skargę, musi upłynąć termin rozpatrzenia ponaglenia

Ustawowy termin na rozpoznanie ponaglenia przez organ wyższego stopnia wynosi nie więcej niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania ponaglenia przez skarżony organ – uznał sąd.

WSA: organy administracji powinny posługiwać się zrozumiałym językiem i wyznaczać realne terminy

Organy administracji publicznej w kontaktach ze stronami postępowania powinny posługiwać się zrozumiałym językiem i wyznaczać realne terminy na dokonanie poszczególnych czynności.