Agnieszka Gilowska

Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?

Żądanie wniesienia wadium jest obecnie swobodną decyzją zamawiającego, niezależną od wartości zamówienia. Chodzi o zabezpieczenie się zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawcy w okresie, w którym jest on związany złożoną przez siebie ofertą.

Kiedy można zastrzec, że określone zadania ma wykonać ta, a nie inna firma

Kluczowe zadania to z pewnością takie, które są istotne, krytyczne i wrażliwe z punktu widzenia zagwarantowania należytego wykonania zamówienia i dlatego wymagające wykonania przez podmiot, którego kwalifikacje zostały zweryfikowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Hydranty przeciwpożarowe wpływają na zakres odliczenia VAT - wyrok WSA

W sytuacji, gdy infrastruktura wodno-kanalizacyjna zostanie przez gminę wykorzystana do celów przeciwpożarowych, nastąpi zmiana jej przeznaczenia, a w konsekwencji konieczna będzie stosowna korekta odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Otwarcie ofert złożonych elektronicznie również jest jawne

Skoro odszyfrowanie ofert nie było dokonywane w obecności osób, które stawiły się na sesję publicznego ich otwarcia, można stwierdzić, że doszło do bezpośredniego naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Wykluczenie wykonawcy z przetargu - za jakie przestępstwa skarbowe

Przed wykluczeniem wykonawcy z powodu skazania za przestępstwo skarbowe należy zweryfikować czy czyn zabroniony jest faktycznie przestępstwem skarbowym i czy wykonawca może być w ogóle uznany za osobę skazaną.

Przetargi publiczne - zamówienia podprogowe: katalog przesłanek umożliwiających wniesienie odwołania

Katalog przesłanek umożliwiających wniesienie odwołania w tzw. postępowaniach podprogowych jest zamknięty. Zaniechanie odrzucenia oferty innego wykonawcy nie mieści się w nim - uznał sąd okręgowy.

Ograniczenie śmieciówek w zamówieniach publicznych

Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zobowiązać wykonawców i (lub) podwykonawców, by w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi zatrudnili osoby zdolne do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę. Ale nie zawsze może tak postąpić.

Zamówienia publiczne pod lupą kontrolerów

Najpoważniejsze naruszenia przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w 2014 r. dotyczyły zamówień o wartości poniżej 10 mln na dostawy lub usługi oraz poniżej 20 mln na roboty budowlane.