Kalikst Nagel

Zamówienia publiczne: korzystając z rozwiązań covidowych, trzeba uważać

Przepisy prawa krajowego nie powinny wprowadzać wyłączeń, które nie wynikają z przepisów dyrektyw, bowiem państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ich skuteczność. Tymczasem obecnie obowiązują dwa odrębne, częściowo pokrywające się, covidowe wyłączenia stosowania przepisów nowego prawa zamówień publicznych.

Nowe prawo zamówień publicznych: zasada efektywności i kryteria oceny ofert

Zamawiający nie powinien myśleć tylko o najniższej cenie, ale raczej o najwyższej jakości przedmiotu zamówienia i jego najlepszych efektach.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zawierać zakazanych postanowień

Jak wynika z nowego prawa zamówień publicznych, nie będzie można naliczać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem zamówienia lub prawidłowym wykonaniem np. usługi.

Przygotowanie postępowań przetargowych po nowemu

Zamawiający przed wszczęciem procedur w sprawie udzielenie zamówienia publicznego będzie miał obowiązek dokonania analizy swoich potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

Jak należy szacować wartość zamówienia

Ustalając wartość zamówienia, zamawiający ma ustalić z należytą starannością liczbę usług, dostaw lub robót budowlanych, które zamierza nabyć, a następnie oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć jednorazowo czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań.