Marek Sterniczuk

Przetargi: o covidowym wyłączeniu, czyli jak zgodnie z prawem nie stosować PZP?

Zamawiający mógł zawrzeć umowę na sprzątanie szpitala bez stosowania Prawa zamówień publicznych – orzekła w niedawnym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza.

Nowe prawo zamówień publicznych: wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy

Kiedy wykonawca otrzyma zwrot wadium? O czym warto pamiętać przy wnoszeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej? – na m.in. te pytania odpowiada radca prawny Marek Sterniczuk.

Zamówienia publiczne: jak prawidlowo złożyć dokumenty

Od lipca 2016 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne dokumenty składa tylko ten wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej. Jednak rozwiązanie wcale to nie odformalizowało procedur.

Dostęp do informacji publicznej w zamówieniach publicznych

Zamawiający nie może dopuszczać do sytuacji, w której wykonawcy, chcąc ograniczyć dostęp konkurencji do własnej oferty zastrzegają co się tylko da.

Wierzytelności: wspólny start w przetargu nie zawsze możliwy

Szukając wyjścia z trudnej sytuacji, wykonawcy w branży medycznej decydują się na wchodzenie z firmami w konsorcja. Praktyka ta została jednak zakwestionowana – pisze Marek Sterniczuk.

Zamówienia publiczne: ciężar dowodu

Prawo zamówień publicznych w zdecydowanej większości przypadków ciężarem dowodu obciąża podmiot, który wywodzi ze swoich twierdzeń skutki prawne. Ale w ustawie tej pojawia się także instytucja tzw. odwróconego ciężaru dowodu.

Wspólny start w przetargu nie zawsze możliwy

Długie terminy zapłaty, masowe opóźnienia w płatnościach czy wreszcie brak jakiejkolwiek zapłaty, to powszechny problem wykonawców zamówień publicznych w branży medycznej.

Czy można podważyć wadliwe decyzje zamawiających

Wykonawcom biorącym udział w przetargach o zamówienie publiczne przysługują określone uprawnienia dające możliwość kształtowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienia publiczne: pełnomocnictwo do składania ofert

Zdarza się, że udzielenie pełnomocnictwa jest jedynym sposobem udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nieprawidłowo sporządzone może zniweczyć jego szanse na uzyskanie kontraktu.

Przetargi: Zabór wadium jako kara za nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawców

Niektórzy zamawiający nadal stosują zabór wadium jako karę za nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawców. Postępują niezgodnie z prawem i wbrew zdrowemu rozsądkowi.