Tag:

Prawo wodne

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Samo posiadanie jakiegokolwiek systemu kanalizacji nie wystarczy do wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty za ograniczenie retencji.

Przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego

Zgodnie z prawem wodnym właściciel nieruchomości może dokonać na swoim gruncie zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych, jeżeli nie powoduje to szkód na cudzych gruntach, na które wody te spływają.

Kiedy należy zalegalizować samowolę wodną

Przepisy ustawy prawo wodne precyzują warunki umożliwiające konwalidację samowoli inwestora. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia organ może podjąć decyzję o jego legalizacji, zabezpieczeniu bądź usunięciu.

Co trzeci prywatny pomost nad jeziorem może być nielegalny

Samowolne postawienie drewnianej konstrukcji na jeziorze czy ogrodzenie działki, może wiązać się z karami.

Stare tamy nie mogą stać ponad prawem

Grupa organizacji ekologicznych złożyła skargę do Komisji Europejskiej. Chcą, by zapory z czasów PRL były poddawane ocenie wpływu na środowisko.

Jak wyznaczyć sezon kąpieliskowy i wykaz kąpielisk

W każdym roku rada gminy w drodze dwóch uchwał wyznacza okres sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk. Umieszczenie organizatora kąpieliska w wykazie świadczy o spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą prawo wodne.

Jak zabezpieczyć wodę na gruncie rolnym

Zasady gospodarowania i utrzymywania wód powierzchniowych są ściśle regulowane przepisami prawa, które powinien znać każdy właściciel gruntów rolnych. Jakie one są?