Tag:

Wierzyciel

Powiązane

Firmy

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Sposobem na zmianę umów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważnym czynnikiem, od którego zależy jego powodzenie, są negocjacje z wierzycielami.

Krótsza droga wierzycieli do odzyskania roszczeń

Nie dołączyłeś wszystkich dowodów do zgłoszenia wierzytelności? Nie wszystko stracone, możesz dołączyć nowe dowody w sprzeciwie. Taki kierunek interpretacji przepisów prawa upadłościowego wskazał niedawno Sąd Najwyższy.

Jak przewidzieć przyjęcie układu przez wierzycieli

Można ich podzielić na kategorie interesów i zaproponować różne propozycje układowe.

Zadłużone gospodarstwo rolne można uratować

Ponad połowę łącznej kwoty zadłużenia rolnicy są winni instytucjom finansowym: bankom, firmom windykacyjnym, leasingowym, faktoringowym i towarzystwom ubezpieczeniowym. Sposobem na poradzenie sobie z długami może być restrukturyzacja.

Ulga na złe długi po stronie dłużnika

Fakt zapłaty za fakturę zasadniczo nie ma znaczenia dla powstania zobowiązania w VAT należnym po stronie sprzedawcy, jak i zaistnienia prawa do odliczenia VAT naliczonego po stronie nabywcy. Poza nielicznymi wyjątkami, brak płatności za dostarczone towary lub usługi nie stanowi bowiem przeszkody dla rozliczenia podatku związanego ze zrealizowaną transakcją, ale tylko do czasu.

Przekształcenie transgraniczne – przenoszenie siedziby i działalności za granicę

Spodziewana implementacja do polskiego prawa unijnej dyrektywy dotyczącej podziałów i przekształceń transgranicznych może już na początku przyszłego roku umożliwić polskim spółkom kapitałowym przenoszenie swojej siedziby do innego kraju członkowskiego.

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Klauzule siły wyższej straciły aktualność

Obecnie stosowane zapisy w umowach nie chronią przedsiębiorców. Ograniczają się bowiem do zabezpieczenia interesów kontrahentów na wypadek nadzwyczajnych zjawisk o charakterze lokalnym, które całkowicie wstrzymują możliwość wykonania kontraktu.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.