Tag: Bilans

Powiązane

Finanse w Firmie

Uproszczenia w ewidencji bilansowej (1)

Przedsiębiorca może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Zdarzenia po dniu bilansowym

W jakich sytuacjach spółka ma obowiązek informowania o zdarzeniach powstałych po dniu bilansowym? Czy to zdarzenie ma wpływ na księgę główną lub ujawnienia? Jakie zdarzenia warto wziąć pod uwagę w obliczu wojny w Ukrainie?

Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych (cz. 1)

Wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zdarzenia te należy odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.