Tag: Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne: teraz można renegocjować umowy

Wykonawcy i zamawiający mogą zgodnie z nowymi przepisami wprowadzać do kontraktów postanowienia, które pozwolą na zmianę wynagrodzenia.

Kara umowna jako przesłanka wykluczenia

Próba wykładani przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. w taki sposób, by za wszelką cenę utrzymać karę umowną w katalogu sankcji pozwalających na wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne, nie usunie problemów związanych ze stosowaniem tego przepisu.

Jak nie stracić na zamówieniach, gdy spada rentowność

Jeżeli wykonawca realizuje już nieopłacalne przedsięwzięcie z uwagi na znaczący wzrost cen – powinien czym prędzej zawnioskować do zamawiającego o wzrost wynagrodzenia.

Jak zostać zamawiającym, który nigdy nie przegrywa

Wprowadzenie nowej podstawy do umorzenia postępowania ma istotny wpływ na typowy schemat działania zamawiających i wykonawców w toku postępowania odwoławczego.

Oferta przetargowa składana szpitalom jest dostępna publicznie

Zapewnienie jak najszerszego dostępu do ofert w toku konkursu powinno leżeć w interesie zamawiającego. Im więcej osób przygląda się ofercie, tym większe szanse na wykrycie potencjalnych jej uchybień.

Kiedy postępowanie odwoławcze jest zbędne lub niedopuszczalne

Jeżeli zamawiający odwołania nie uznał w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, nawet jeśli jego czynność potwierdzałyby to w całości lub w części, KIO nie może orzec o umorzeniu postępowania na podstawie odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych.

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana specustawą covidową lub koronawirusową. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Jakie rozwiązania przyjęte w tej ustawie nadal obowiązują? Jakie przepisy przedsiębiorcy muszą nadal stosować, a jakich już nie?

Co zrobić z nadzwyczajnym wzrostem cen

W środowisku wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych, coraz częściej dyskutuje się o konieczności podwyższenia wynagrodzenia umownego ze względu na okoliczności wpływające na rentowność inwestycji.

Są cztery postanowienia, które są niedopuszczalne

Zamieszczenie zakazanej klauzuli w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podstawą do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, na etapie trwania postępowania.

Kary umowne i pandemia

Od 1 października 2022 r. zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności roszczeń powstałych do 31 grudnia 2020 r.