Tag:

Pozwolenia

Zmiany warunków technicznych wpłyną na realizację inwestycji budowlanych

Nowe regulacje mogą spowodować spowolnienie lub wstrzymanie niektórych inwestycji, wzrost cen lokali, niepewność co do interpretacji prawa oraz wydłużenie procedury wydawania pozwoleń na budowę.

Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej

Niekiedy budowa domu wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntu. W tym celu należy uzyskać pozytywną decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i leśnej.

Pułapki na inwestora w procedurach budowlanych – zgody i pozwolenia

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, ale także w jego otoczeniu, wymagane jest pozwolenie konserwatorskie. Nawet pozornie niewielkie inwestycje czy prace mogą wymagać pozwolenia wodnoprawnego bądź zgłoszenia. Niedochowanie tych formalności może skutkować poważnymi problemami.

Czemu miały służyć przepisy o „patodeweloperce”?

Proces inwestycyjny nie sprowadza się tylko do przygotowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. To cały ciąg czynności faktycznych i prawnych, które inwestor musi podjąć, aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę. Od 1 kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają ukrócić tzw. "patodeweloperkę".

Praktyczne problemy z przeniesieniem pozwolenia na budowę

Nowy inwestor – co do zasady – musi złożyć do starosty wniosek o przeniesienie na jego rzecz pozwolenia na budowę z dotychczasowego inwestora. Do wniosku powinien dołączyć wymagane przez prawo dokumenty.

Oczyszczalnia nie mogła powstać wbrew planowi

Postanowienia aktu prawa miejscowego wykluczały możliwość postawienia znaku równości pomiędzy szczelnym zbiornikiem bezodpływowym i przydomową oczyszczalnią ścieków.

Decyzja o pozwoleniu na budowę musi uwzględniać podziały gruntów

Jednym z najważniejszym czynników trzymających w ryzach cały rynek nieruchomości jest geodezja. To ona pozwala na wytyczenie granic nieruchomości i zapewnia brak sporów właścicielskich.

Zabudowa mieszkaniowa zamiast marketu?

Mechanizm pozwalający gminom na zakup nowych lokali na dogodnych warunkach może okazać się dla nich atrakcyjny. Szczególnie dla gmin, które borykają się z problemem zakwaterowania osób, które nie mają własnego lokalu.

Inwestycję trzeba rozpocząć, bo inaczej decyzja wygaśnie

Sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest usuwane z obrotu prawnego, należą do wyjątków. Prowadzenie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że odbywa się to w warunkach samowoli budowlanej.

Jedno postępowanie w sprawie samowoli budowlanej w odniesieniu do kilku obiektów?

Zgodnie z art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Ocena co do możliwości zastosowania art. 62 K.p.a. należy w konkretnym przypadku do organu prowadzącego postępowanie.