Tag:

Wynagrodzenie Urlopowe/Ekwiwalent

Powiązane

Płace

Od kiedy liczyć ekwiwalent dla strażaków-ochotników

Rada gminy nie mogła ustalić, że ekwiwalent dla strażaków OSP przysługuje „za każdą rozpoczętą godzinę udziału” w działaniach ratowniczych.

Treść uchwały nie może prowadzić do sporów

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Jak zaksięgować ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest uprawnieniem pracownika, który w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego wypłatę trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Fiskus nie może zupełnie odmówić rozliczenia

Jeśli w ramach wynagrodzenia wypłacane będą też należności za urlop czy chorobę, to one także co do zasady wchodzą w skład kosztów kwalifikowanych.

Termin na wypłatę ekwiwalentu za urlop jest zbyt krótki

Wymóg, aby świadczenie za niewykorzystane dni wypoczynku wypłacić najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia, nie wynika wprost z przepisów. A w obecnych realiach często trudno go spełnić.

W rozliczeniach z pracownikami zdalnymi będzie dominował ryczałt

Wyliczenie należnego osobie pracującej z domu ekwiwalentu czy kosztu energii i usług telekomunikacyjnych będzie trudne i pracochłonne. Wybór ryczałtowego zwrotu kosztów oznacza znaczne uproszczenie rozliczeń.

Zawiązanie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy

Czasami pracownicy nie wykorzystują należnego im urlopu w danym roku. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek, do 30 września następnego roku kalendarzowego, udzielić pracownikom urlopu za rok ubiegły. Z tego tytułu może więc być zobowiązany do utworzenia rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.

Nielegalne zatrudnianie dziecka nie zwalnia z rozliczeń

Pracodawca, który zatrudnił osobę objętą zakazem pracy z uwagi na wiek, nie może się powoływać na ten argument broniąc przed wypłatą należnych jej świadczeń.

Dodatek zagraniczny zwiększał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wysokość świadczenia za niewykorzystane dni wypoczynku dla osoby pełniącej służbę dyplomatyczną od 16 czerwca 2021 r. ustala się z pominięciem dodatku zagranicznego. Ale wypłaty za wcześniejsze okresy powinny go uwzględniać.

Kosakowska-Tomczyk, Kwiatkowski: Nadregulacja i niedoregulowanie

Projektowana regulacja nie jest bez wad. Dobrze by w pracach nad nią uwzględniono postulaty pracodawców i wydłużono jej vacatio legis.