Tag:

Pracownik i Pracodawca w Sądzie

Powiązane

Kadry

Czy przyjacielskie stosunki uzasadnią odmowę zeznań w sądzie pracy?

Wezwany jako świadek w sprawie nie może odmówić stawienia się w sądzie czy składania zeznań powołując się na przyjacielskie stosunki z osobą, z którą firma się sądzi. W przeciwnym razie grozi mu grzywna a nawet areszt.

Sąd przyjrzy się firmowemu dochodzeniu

Odpowiednio przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszenia dyskryminacji czy mobbingu pomoże obronić się przed zarzutami pracowników.

Spór pracowniczy: lepiej zapobiec niż ponosić konsekwencje

Aby zminimalizować ryzyko pozwu pracowników, pracodawcy powinni ostrożniej podejmować decyzje personalne oraz stosować bardziej formalne procedury przy rekrutacji, awansach czy zwolnieniach.

Instytucja przywrócenia do pracy wymaga poprawy

Pracownicy chronieni przed zwolnieniem, w tym działacze związkowi, mogą żądać „tymczasowego” przywrócenia do pracy na czas trwania procesu. Sądy pracy mają niewielkie możliwości odrzucenia tego żądania.

Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd

To pozwany pracodawca będzie miał obowiązek wykazania w sądzie, że wypłacanie pracownikowi niższej pensji nie było wynikiem bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Uznanie długu przerywa bieg przedawnienia

Jeśli dłużnik uzna zobowiązanie, termin przedawnienia jest liczony na nowo, co istotnie przedłuża czas na dochodzenie roszczenia. Uznania długu nie można przy tym cofnąć ani odwołać.

Można skarżyć do sądu politykę antymobbingową

Związek zawodowy może zakwestionować przed sądem zarządzenie firmy określające zasady działania w sprawach przemocy w miejscu pracy.

Pracodawca może odpowiedzieć za rozstrój psychiczny pracownika

Przykład moderatorów niechcianych treści pokazuje, że dbanie o zdrowie psychiczne pracowników leży w interesie pracodawców. Inaczej narażają się na roszczenia o odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet rentę.

Sądy nie bronią ślepo zwolnionych związkowców

Przepisy mające zagwarantować zwalnianym zatrudnienie do końca procesu nie są stosowane automatycznie.

Spółce także przysługuje ochrona przed szkalowaniem w sieci

Sąd Najwyższy uznał, że osoba prawna też może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną np. przez pracownika komentarzami w internecie.