Tag: Pracownik i Pracodawca w Sądzie

Powiązane

Kadry

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Sąd odwoławczy musi naprawić postępowanie

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Takie zażalenie ma służyć skontrolowaniu, czy orzeczenie zostało prawidłowo oparte na jednej z przesłanek wymienionych w przepisach.

Sprawna mediacja ma pomóc sądom

Postępowanie polubowne jest szybsze i tańsze od sądowego. Wkrótce ma być obowiązkowe w sprawach pracowniczych i gospodarczych.

Pomimo epidemii koronawirusa Sąd Najwyższy woli papier od e-maili

Konsultacja zamiaru zwolnienia pracownika musi nastąpić z wykorzystaniem papierowego dokumentu, a nie elektronicznej wiadomości – uznał Sąd Najwyższy.

Regulaminy pracy: jak dowieść swoich racji przed sądem pracy

Pracodawcy nie uda się skutecznie dowieść swoich racji na sali rozpraw, jeżeli nie będzie w stanie wykazać, że pracownik znał obowiązujące w firmie zasady, do których się nie stosował.

Sądy własności intelektualnej: wyspecjalizowane sądy i łatwiejsze pozyskiwanie dowodów

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące odrębne postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Wprowadzono m.in. ułatwienia w pozyskaniu środków dowodowych na potwierdzenie naruszenia dóbr intelektualnych.

Grażyna Bochenek dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów wygrała spór i wróci do pracy

W środę Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o przywróceniu do pracy w Polskim Radiu Rzeszów Grażyny Bochenek. Dziennikarka złożyła przeciwko pracodawcy pozew o mobbing, dyskryminację i naruszenie jej dóbr osobistych, po czym została zwolniona.

Koronawirus: bez rozpraw online w sądach pracy

Rozprawy zdalne miały stać się regułą. Jednak w sprawach pracowniczych albo odbywają się tradycyjne rozprawy w nowym reżimie sanitarnym, albo świadkowie są wzywani do składania zeznań na piśmie.

Terminy w sądzie w czasie pandemii koronawirusa

Ustawa o Covid-19 nie zmieniła terminu, w jakim pracownik może wnieść odwołanie od rozwiązania umowy. W pouczeniu swojego oświadczenia pracodawca nadal powinien wskazywać, że jest na to 21 dni od otrzymania pisma.

Stan epidemii nie wstrzymuje terminów w stosunkach pracowniczych

Tarcza antykryzysowa nie wstrzymuje żadnych terminów w stosunkach pracowniczych. Jeżeli pracodawca nie złoży pozwu w terminie, jego roszczenie się przedawni.