Tag: Pracownik i Pracodawca w Sądzie

Powiązane

Kadry

Ochrona działaczy związkowych nie jest nieograniczona

Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Zindywidualizowane okoliczności sprawy mogą uzasadniać oddalenie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania, a w wyjątkowych wypadkach oddalenie powództwa w całości. Podstawą tego rodzaju orzeczeń jest art. 4771 k.p.c. w związku z art. 8 k.p. Innymi słowy, ochrona związkowa nie może służyć wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę, gdy owa zasadność dotyczy postawy pracownika, bez związku z wykonywaniem zadań związkowych. Celem ochrony stosunku pracy działacza jest przede wszystkim zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji.

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Rodzic zostanie pod ochroną po powrocie do pracy

Z ostatnim dniem urlopu rodzicielskiego kończy się wynikająca stąd ochrona przed rozwiązaniem umowy. Pracownik może ją jednak przedłużyć idąc na urlop wypoczynkowy lub wnosząc o zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Przyczyna zwolnienia nie może być zbyt ogólna

Zwrot „przywłaszczenie mienia” bez jakiegokolwiek jego zawężenia nie pozwala pracownikowi na rzeczową obronę.

Trzeba respektować ogólne zasady Wspólnoty

Jeżeli przepis prawa krajowego stoi na przeszkodzie pełnemu i skutecznemu wdrożeniu prawa unijnego, to sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego naruszających wspólnotową ochronę prawną podmiotu.

Istniejąca choroba nie wyklucza uznania wypadku przy pracy

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia może współwystępować z przyczyną wewnętrzną, czyli istniejącą w organizmie poszkodowanego. Związek przyczynowy między rodzajem wykonywanej pracy oraz warunkami jej świadczenia a wystąpieniem urazu lub śmierci pracownika powinien ocenić biegły sądowy.

Arkadiusz Turczyn: Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop w prawie pracy oznacza usprawiedliwiony okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy o określonym przeznaczeniu (wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II PK 298/11, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami, z odwołaniem się do wyroku SN z 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88, LEX nr 55402). Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy (uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, zob. też wyrok SN z 9 grudnia 2003 r., I PK 71/03, LEX nr 1633148).

Dzieło musi mieć indywidualny charakter

Jeżeli dla zlecającego pracę liczy się jej ilość i zaangażowanie wykonawcy przekładające się na wymaganą staranność, mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, a nie dziełem.

Nieobecność pracownika nie zablokuje procesu

W razie braku wiedzy o aktualnym miejscu pobytu pozwanego w sprawie z zakresu prawa pracy pracodawca powinien wnioskować o ustanowienie kuratora. Inaczej postępowanie może zostać uznane za nieważne.