Wojciech Hartung

Wojciech Hartung

Udział oferentów z państw trzecich – na co zwrócić uwagę

Instrumentem, który ma równoważyć sytuację w zakresie pomocy publicznej, jest rozporządzenie 2022/2560/UE o subsydiach zagranicznych, które weszło w życie 12 stycznia 2023 r.

Czy można weryfikować wszystkie podstawy wykluczenia

Zagadnienie dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach stanowi jeden z kluczowych elementów tzw. systemu zamówień publicznych.

Upadłość jako szczególna przesłanka zmiany wykonawcy

Zdaniem TSUE sukcesja może oznaczać przejęcie przez nowego wykonawcę całości lub tylko części majątku pierwotnego wykonawcy, a zatem za jej przejaw można uznawać przeniesienie jedynie danej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nieprawdziwe informacje mogą drogo kosztować

Przed wykluczeniem z postępowań o zamówienie publiczne można się również bronić, wykazując przeprowadzenie skutecznej procedury samooczyszczenia.

Nowe prawo zamówień publicznych: zasada proporcjonalności i oczywistej nieproporcjonalności w przesłankach wykluczenia

W nowej ustawie Pzp zasada proporcjonalności znajdzie zastosowanie jedynie w stosunku do wybranych fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung: Zmowy przetargowe – stare zjawisko, nowe tendencje

Niedozwolona współpraca jest wtedy, gdy wykonawcy, zamiast konkurować, uzgadniają ze sobą warunki uczestnictwa w postępowaniu i realizacji zamówienia.

Nowe przepisy dot. zamówień publicznych: wykluczenie i samooczyszczenie

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nadal zawierają kwestie, które będą budziły wiele wątpliwości w praktyce obrotu. Wbrew pozorom są one bardziej rygorystyczne dla wykonawców i bardziej wymagające dla zamawiających niż obecnie obowiązujące.

Zamawiający jako podmiot organizujący rynek, czy również jako bezpośredni wykonawca zamówienia?

W przededniu zapowiadanej publikacji projektu nowego Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle ma jeszcze bardziej niż obecna ustawa sprzyjać konkurencyjności, innowacyjności oraz dostępowi małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zasady efektywnego wydatkowania środków publicznych, warto zastanowić się nad rolą zamawiającego w całym tym procesie.

Przetargi: udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział – twierdzą eksperci Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE, które dostrzegały potrzebę uregulowania procesu łączącego w sobie etap badań i rozwoju z późniejszą komercjalizacją ich wyników.