Wojciech Hartung

Upadłość jako szczególna przesłanka zmiany wykonawcy

Zdaniem TSUE sukcesja może oznaczać przejęcie przez nowego wykonawcę całości lub tylko części majątku pierwotnego wykonawcy, a zatem za jej przejaw można uznawać przeniesienie jedynie danej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nieprawdziwe informacje mogą drogo kosztować

Przed wykluczeniem z postępowań o zamówienie publiczne można się również bronić, wykazując przeprowadzenie skutecznej procedury samooczyszczenia.

Nowe prawo zamówień publicznych: zasada proporcjonalności i oczywistej nieproporcjonalności w przesłankach wykluczenia

W nowej ustawie Pzp zasada proporcjonalności znajdzie zastosowanie jedynie w stosunku do wybranych fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung: Zmowy przetargowe – stare zjawisko, nowe tendencje

Niedozwolona współpraca jest wtedy, gdy wykonawcy, zamiast konkurować, uzgadniają ze sobą warunki uczestnictwa w postępowaniu i realizacji zamówienia.

Nowe przepisy dot. zamówień publicznych: wykluczenie i samooczyszczenie

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nadal zawierają kwestie, które będą budziły wiele wątpliwości w praktyce obrotu. Wbrew pozorom są one bardziej rygorystyczne dla wykonawców i bardziej wymagające dla zamawiających niż obecnie obowiązujące.

Zamawiający jako podmiot organizujący rynek, czy również jako bezpośredni wykonawca zamówienia?

W przededniu zapowiadanej publikacji projektu nowego Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle ma jeszcze bardziej niż obecna ustawa sprzyjać konkurencyjności, innowacyjności oraz dostępowi małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zasady efektywnego wydatkowania środków publicznych, warto zastanowić się nad rolą zamawiającego w całym tym procesie.

Przetargi: udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział – twierdzą eksperci Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE, które dostrzegały potrzebę uregulowania procesu łączącego w sobie etap badań i rozwoju z późniejszą komercjalizacją ich wyników.

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

W ostatnim czasie obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony Krajowa Izba Odwoławcza przez literalne stosowanie przepisów ogranicza im taką możliwość – zauważają eksperci.

Zamówienia publiczne - decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych – uważają eksperci.