Michał Balicki

Zwalniać czy nie zwalniać?

Jaką strategię powinni przyjąć pracodawcy w świetle możliwego spowolnienia gospodarczego?

Umowę o pracę można zawrzeć na odległość

Strony nawiązujące stosunek pracy mogą posłużyć się podpisami elektronicznymi. Muszą to być jednak podpisy kwalifikowane. Inne nie spełniają wymogów ani dla formy pisemnej, ani dla formy elektronicznej.

Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu

Poświadczenie ZUS o kontynuacji polskich ubezpieczeń trzeba uzyskać zarówno w przypadku wysyłania pracownika w zagraniczną podróż służbową, jak i oddelegowania go do czasowego wykonywania pracy za granicą. Od kwalifikacji wyjazdu zależy natomiast podstawa składek.

Praca zdalna z kraju trzeciego czasem z podwójnymi składkami

Konsekwencje ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem pracy zdalnej z kraju pozaunijnego zależą od tego, czy pracownik wykonuje obowiązki w państwie, z którym Polska podpisała umowę bilateralną w tym zakresie.

Pracę zdalną z zagranicy trzeba rozliczać jak delegowanie

Jeżeli pracownik chce świadczyć pracę w formie zdalnej z innego kraju i uzyska na to zgodę pracodawcy, do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako oddelegowany.

Świadczenia dla pracujących zdalnie bez składek i podatku

Ryczałt czy ekwiwalent miesięczny przyznany pracownikowi na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej, do której został skierowany na podstawie ustawy Covid, nie podlegają podatkowi PIT ani składkom na ZUS.