Magdalena Wypijewska

KRUS czeka na oświadczenia przedsiębiorców-rolników z dochodami

Rolnik lub domownik, który prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu, do 31 maja br. musi opowiedzieć o ubiegłorocznych dochodach z biznesu. Jeśli się spóźni lub przekroczy ustalony limit, przymusowo trafi do ZUS.

Świadczenia przedemerytalne: do 31 maja trzeba wykazać w ZUS zarobki

Dorabiających do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego obowiązuje rok rozliczeniowy. Ostatni trwał od 1 marca 2015 r. do 29 lutego br. Do końca maja muszą oni złożyć w ZUS zaświadczenia lub oświadczenia o przychodach, jakie osiągnęli w tym czasie.

Od kwietnia zmiany w składkach na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia zmieniają się stopy procentowe opłat na ubezpieczenie wypadkowe. Dla płatników zatrudniających do dziewięciu osób będzie to nadal ryczałt 1,8 proc. Tym, którzy wysłali druk IWA trzy razy z rzędu, nową stawkę wyliczy ZUS.

Niski zasiłek macierzyński z podwójną ulgą

Rodzice, którzy nabyli prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości niższej niż 1000 zł netto, od stycznia dostaną nieopodatkowane wyrównanie do tej kwoty. Przedsiębiorcom przysługuje ponadto zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej w czasie pobierania zasiłku.

Od września 2015 rencista może zarobić o 260 zł miesięcznie mniej

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale obniżyło się w porównaniu z I kwartałem o ok. 200 zł. Spadły więc równocześnie graniczne stawki przychodu, jakie mogą osiągać emeryci i renciści, bo są one liczone od kwoty tego wynagrodzenia.

Skladki ZUS - kod w raporcie zależy od daty wypłaty pensji

Nawet jeśli zakład wypłaca świadczenia ze stosunku pracy po jakimś czasie od rozwiązania umowy z podwładnym, nie oznacza to, że na innych zasadach rozlicza składki. Musi jedynie uważać, aby w raporcie wpisać właściwy kod tytułu ubezpieczenia.

Pieniądze na urlop nie zawsze wolne od składek ZUS

Nadanie nazwy świadczenia urlopowego wypłacie związanej z wypoczynkiem nie przesądza o zwolnieniu jej ze składek. Ulga ta należy się tylko małym pracodawcom, pod pewnymi warunkami.

Limit zarobków a zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS

Limity zarobków, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS, wzrosną po 31 maja. Nie musi na nie uważać emeryt ani rencista będący przedsiębiorcą.

Informacja o koncie to nie zgoda na przelew wynagrodzenia

W zakładzie, w którym nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, wypłata wynagrodzenia w innej formie niż gotówką jest możliwa pod warunkiem, że pracownik udzieli na to wyraźnej zgody na piśmie.