Joanna Maj

Uproszczenia w procedurach planistycznych

Sporządzanie i uchwalanie planu miejscowego lub jego zmiana będą możliwe w tzw. postępowaniu uproszczonym. Decyzja o warunkach zabudowy wygaśnie po upływie pięciu lat od dnia, w którym stała się prawomocna. Rada Ministrów będzie mogła wystąpić o wydanie przez wojewodę zarządzenia w sprawie planu miejscowego dla inwestycji o planowanych kosztach wynoszących co najmniej 500 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy co najmniej 50.

Rejestr urbanistyczny – źródło danych o planowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowy, dostępny dla wszystkich, rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zacznie on funkcjonować od 1 stycznia 2026 r.

Zintegrowane plany inwestycyjne po reformie planowania przestrzennego

24 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona nowy rodzaj planu miejscowego, uchwalany przez radę gminę na wniosek inwestora.

Partycypacja społeczna po reformie planowania przestrzennego

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już pod koniec września 2023 roku.

Co powinno znaleźć się w planie ogólnym gminy?

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

Rusza reforma zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni?

Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową będzie można wyznaczać tylko wtedy, gdy rezerwy terenów w planach miejscowych oraz luki w zabudowie nie zapewnią zaspokojenia przewidywanych potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Takie m.in. zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część jej przepisów może wejść w życie już we wrześniu.

Obowiązkowy audyt energetyczny i kontrola budynku

Kupujący lokal lub wynajmujący go, dzięki dołączonemu do umowy dokumentowi, dowie się jakie jest w nim zapotrzebowanie na energię. System ogrzewania lub klimatyzacji w budynku będzie sprawdzany podczas kontroli.

Cyfryzacja procesu budowlanego – kolejne usprawnienia

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wprowadza nowe narzędzia: cyfrową książkę obiektu budowlanego oraz elektroniczny dziennik budowy. Mają one usprawnić zarówno proces budowlany, jak i wykonywanie uprawnień właścicielskich względem użytkowanych obiektów.

Optymalne leczenie łuszczycy

Terapię powinno dobierać się indywidualnie