Joanna Maj

Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują

W sierpniu wejdą w życie przepisy zmieniające zasady sytuowania budynków wielorodzinnych. Zmiany te będą miały wpływ także na już istniejące budynki wielorodzinne. W jakim zakresie?

Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy

Przepisy dotyczące budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m², pomimo kilku lat obowiązywania, wciąż powodują wątpliwości praktyczne i interpretacyjne. W kontekście ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu do wadliwego zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej obciąża inwestora ryzykiem, z którego często nie zdaje on sobie sprawy.

Strategia rozwoju gminy po reformie planistycznej

W strategii gmina ustali model rozwoju oraz przybliżone rozmieszczenie niezbędnych inwestycji celu publicznego na danym terenie, m.in. w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy z nabywcą lokalu

1 lipca 2022 r. weszła w życie tzw. nowa ustawa deweloperska. Jej przepisy znacząco wzmocniły ochronę praw nabywców, nakładając na deweloperów szereg nowych obowiązków. Dotyczą one m.in. prospektu informacyjnego i rachunku powierniczego.

Co się zmieni w projekcie budowlanym w 2024 roku?

1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących projektu budowlanego. Jednoznacznie wskazuje ona, jak obliczać powierzchnię objętą projektem i co się do niej nie wlicza. Wprowadza też obowiązek wykonania analizy rozwiązań, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych.

Uchwały krajobrazowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał uznał, że przepis nakazujący usunięcie legalnych nośników reklamowych, jeśli uchwała rady gminy zakazuje ich w danym miejscu, jest niezgodny z konstytucją.

Nowe wymogi dotyczące inwestycji budowlanych

Drugi kwartał 2024 roku przyniesie inwestorom z branży nieruchomości spore zmiany. Dotyczą one warunków techniczno-budowlanych, jakie powinny spełniać budynki mieszkalne wielorodzinne oraz projektu budowlanego.

Branża nieruchomości to odczuje

Nowe przepisy techniczno-budowlane wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku.

Ułatwienia w procesie inwestycyjnym

Organy administracji architektoniczno-budowlanej sprawniej będą prowadzić postępowania w sprawie budowy obiektów liniowych położonych w sąsiedztwie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Inwestorzy mogą korzystać z elektronicznego dziennika budowy, chociaż nie mają takiego obowiązku.

Uproszczenia w procedurach planistycznych

Sporządzanie i uchwalanie planu miejscowego lub jego zmiana będą możliwe w tzw. postępowaniu uproszczonym. Decyzja o warunkach zabudowy wygaśnie po upływie pięciu lat od dnia, w którym stała się prawomocna. Rada Ministrów będzie mogła wystąpić o wydanie przez wojewodę zarządzenia w sprawie planu miejscowego dla inwestycji o planowanych kosztach wynoszących co najmniej 500 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy co najmniej 50.