Tomasz Budrewicz

Służebność przesyłu a użytkowanie wieczyste

Służebność przesyłu jest prawem zbliżonym funkcjonalnie i konstrukcyjnie do służebności gruntowych (art. 3054 Kodeksu cywilnego), co przemawia za przeniesieniem na grunt tej służebności poglądu, w myśl, którego użytkowanie wieczyste może zostać obciążone służebnością gruntową.

Jaka odpowiedzialność członków zarządu reprezentujących spółkę

PRAWO HANDLOWE | Członkowie zarządu podpisując umowy lub oświadczenia w imieniu spółek niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z ewentualnie grożącej im odpowiedzialności. Wykonując statutowe funkcje są bowiem odpowiedzialni za podjęte decyzje wobec spółki, wspólników oraz na gruncie prawa karnego i skarbowego. Przekroczenie granicy odpowiedzialności jest niejednokrotnie bardzo niepozorne i rozmyte, skutki są natomiast bardzo poważne.

Wydatek na nocleg ciężko rozliczyć

Milczenie wierzyciela nie oznacza, że zaliczył wpłatę zgodnie z żądaniem dłużnika i odstąpił od uprawnienia do zaliczenia wpłaty według swojego uznania na należność główną lub odsetki. Potwierdzenie zaliczenia uniemożliwia wierzycielowi późniejszą zmianę zaliczenia wpłaty.

Bilans płatniczy: ostatni dzień na składanie formularzy do NBP

31 maja 2017 r. upływa termin na złożenie druków AZ-IB i PZ-IB zgodnie rozporządzeniem ministra finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczeń - wyrok Sądu Najwyższego

Nie jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia roszczenia zawezwanie do próby ugodowej, którego celem jest jedynie wydłużenie okresu zaskarżalności wierzytelności przez doprowadzenie do kolejnej przerwy biegu przedawnienia.