Łukasz Zboralski

Jak złe przepisy sprawiły, że piesi zwrócili się przeciwko rowerzystom

Kierowcy od dawna próbują przedstawiać rowerzystów jako grupę, która tworzy najwięcej problemów na drogach. To sposób na wybielanie własnych win. Tymczasem cyklistów po prostu gigantycznie w Polsce przybywa, a zarządcy dróg stworzyli pułapkę, przez którą powstał nowy konflikt: rowerzyści–piesi.

Łukasz Zboralski: Drogowy cud premiera ze skazą

Dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku w bezpieczeństwie na drogach. Nie zadbano jednak o trwałość tych zmian.

Co zrobić gdy zwycięzca w przetargu nie chce podpisać kontraktu

W przetargu publicznym, jeśli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy finalnej, zamawiający może zastosować wobec niego tylko jedną sankcję: zatrzymać wadium.

Jaki termin przedawnienia roszczenia przeciwko członkom spółki

Jeśli wszczęte przeciwko spółce postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne i nie doprowadziło do zaspokojenia wierzyciela, a członek jej zarządu nie złożył wcześniej wniosku o ogłoszenie jej upadłości, to odpowiada on wówczas za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Kiedy roszczenie przedsiębiorcy jest usprawiedliwione w zasadzie

Wyrok wstępny to rzadko stosowana instytucja procesowa, która może się przyczynić do szybszego zakończenia postępowania sądowego, obniżenia jego kosztów oraz czasochłonności.

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna?

Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub częściowe jej umorzenie, to udzieli w ten sposób określonego wsparcia finansowego dla przedsiębiorcy ze środków publicznych. Czy jest to dozwolone?

Co zrobić, by zapisy kontraktu były tak samo rozumiane przez strony

W umowie należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego upoważnienia nie ma już przeszkód, aby wierzyciel wykonał ją sam i to na koszt dłużnika.

Jaka odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu

W dniu wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta, czyli 25 grudnia 2014 roku, zmieniły się także regulacje związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady rzeczy. Jakie one są obecnie?