Maria Staniszewska-Wyrwa

Czy można odebrać rzecz wynajętą w razie opóźnienia w zapłacie czynszu - wyrok Sądu Najwyższego

Postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu, są sprzeczne z właściwością (naturą) tego stosunku prawnego.

Skarga kasacyjna: prawomocność materialna i jej negatywny aspekt

Prawomocność materialna i jej negatywny aspekt w postaci powagi rzeczy osądzonej (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 366 k.p.c.) stanowi bezwzględną i obiektywną przeszkodę procesową do orzekania merytorycznego w prawomocnie zamkniętej sprawie. Ewentualne wykrycie dowodów lub faktów, które mogłyby mieć wpływ na wynik prawomocnie rozstrzygniętej sprawy, może jedynie uzasadniać skorzystanie z nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jeżeli strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 403 § 2 k.p.c.).

Kiedy sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody

Obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o tym roszczeniu prawomocnie orzeczono. Znajduje to także zastosowanie, gdy stroną pozwaną jest spółka jawna, której wspólnikiem jest oskarżony.

Przekształcenie spółki jawnej w jednoosobową - wyrok Sądu Najwyższego

Nie można przyjąć automatyzmu między przyczyną powodującą „przekształcenie" spółki jawnej w jednoosobową a utratą przez nią bytu prawnego. Możliwe są bowiem różne sytuacje, które mogą powodować, że spółka taka będzie nadal funkcjonować bądź pozbawiona zostanie podmiotowości, lecz dopiero po wykreśleniu jej z rejestru.

Pełnomocnictwo procesowe bez daty

Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi zawierać daty jego sporządzenia.