Nastazja Lisek

Ograniczenia związane z udostępnianiem infrastruktury deszczowej

Analizując kwestie związane z udostępnieniem infrastruktury podmiotowi mającemu realizować zadanie odprowadzania deszczówki, trzeba zwrócić uwagę na obwarowania prawne, które mogłyby przeszkadzać a nawet uniemożliwić realizację tego zadania w zamierzonej formie.

Status prawny urządzeń kanalizacji deszczowej

Jeśli spółka komunalna, której postanowiono powierzyć zadanie odprowadzania deszczówki, nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, powinna uzyskać właściwy tytuł do tego majątku – umożliwiając sobie faktyczne świadczenie zleconej usługi.

Formy realizacji zadania odprowadzania wód jako zadania własnego gminy

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Deszczówka jako zadanie własne gminy

Znaczna część gmin od półtora roku boryka się z problemem dotyczącym odprowadzania wód opadowych i roztopowych. To skutek obowiązywania niezbyt szczęśliwych zmian w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Badanie due diligence nie wyklucza powoływania się na błąd

Obrót akcjami nakłada na jego uczestników konieczność ponoszenia pewnych ryzyk, a możliwość przeprowadzenia dokładnej i wielopłaszczyznowej analizy kondycji przedsiębiorstwa w ramach badania due diligence stanowi dostateczny środek ochrony nabywcy.