Łukasz Robaszkiewicz

Trudno o odszkodowanie za szkody górnicze

Wśród wyłączeń wykluczających wypłatę odszkodowania często są szkody górnicze. Taki zapis nie zawsze znajduje się jednak w umowie, ale w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Funkcjonowanie zakładu górniczego ma swoje konsekwencje

Naprawa szkód na gruntach rolnych i leśnych jest niezwykle skomplikowana i czasochłonna. Konieczna jest rekultywacja, co wymaga decyzji administracyjnej.

Złoża kopalin trzeba ujawniać przy planowaniu

Wskazana jest zmiana przepisów, aby wprowadzić obowiązek sporządzenia planu miejscowego w gminie, gdzie znajduje się teren górniczy, bez względu na rodzaj prowadzonej eksploatacji.

Różnica między stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości

Polskie prawo karne różnicuje stany związane ze spożytym alkoholem. Chodzi o stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.

Obowiązki inwestora przed przystąpieniem do budowy na terenach górniczych

Inwestor przed przystąpieniem do budowy na terenach górniczych powinien zasięgnąć informacji o kategorii tego terenu i uzyskać urzędową informację w tej kwestii.

Kto spłaca kredyt po rozwodzie

Jeżeli po ustaniu wspólności majątkowej jedynie jeden małżonek spłaca kredyt zaciągnięty wspólnie przez małżonków wówczas ma on roszczenie w stosunku do drugiego małżonka o rozliczenie nakładów.

Jak domagać się odszkodowania za szkody górnicze?

Budynek mieszkalny którego jestem właścicielem doznał szkody spowodowanej działalnością górnicza pobliskiej kopalni, popękały mury i nastąpił jego przechył o 3 stopnie wskutek podziemnych robót. Jak mogę domagać się odszkodowania, co ono obejmuje i jak zgłosić roszczenie – pyta pan Gerard.

Okresowe kontrole budynków: trzeba pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego

Okresowe kontrole budynków winny być wykonywane przez osoby posiadające określone kwalifikacje zawodowe.

Kto zapłaci za szkody górnicze i skutki restukturyzacji

W związku z licznymi zmianami spowodowanymi restrukturyzacją w polskim górnictwie węgla kamiennego w ostatnich latach, powstało szereg wątpliwości osób postronnych – spoza branży górniczej – co do skutków restrukturyzacji, likwidacji, ich konsekwencji, zwłaszcza prawnych dla toczących się spraw, w tym sądowych, a także stosunków pracowniczych i innych.

Opinia biegłego nie może być wątpliwej jakości

To, że opinię decydującą niejednokrotnie o dorobku życia, czyli o nieruchomości, wydaje osoba nieposiadającą wymaganej wiedzy i stosownych kompetencji jest sytuacją kuriozalną.