Aleksandra Petrykowska

Aleksandra Petrykowska: Model majątkowy i ochrona wierzycieli po nowemu

Największą rewolucją i cechą szczególną prostej spółki akcyjnej nieznaną dotąd polskim spółkom kapitałowym jest brak kapitału zakładowego, który został zastąpiony kapitałem akcyjnym bez wartości nominalnej.

Zdalne zarządzanie spółkami - rozwiązania z Tarczy antykryzysowej

Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają obradować zarządom, radom nadzorczym oraz wspólnikom/akcjonariuszom spółek kapitałowych w sposób zdalny.

Fundusze Venture Capital i Private Equity pod nadzorem KNF

Obecnie Fundusze Venture Capital i Private Equity, zarejestrowane w Polsce mogą wykonywać swoją działalność co do zasady wyłącznie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podczas gdy największe z nich muszą nawet uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak pozbawić wspólnika jego członkostwa w spółce

Wyłączenie wspólnika daje jedyną przewidzianą w kodeksie spółek handlowych prawną możliwość przymusowego pozbawienia wspólnika jego członkostwa w spółce.

Kiedy można zmienić warunki emisji obligacji

Z żądaniem uchylenia uchwały obligatariuszy można wystąpić, gdy rażąco narusza ich interesy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Oświadcenia i zapewnienia sprzedającego w umowach sprzedaży udziałów i akcji

Prawidłowo skonstruowane oświadczenia i zapewnienia mają udzielić kupującemu pełnej, prawdziwej i niewprowadzającej w błąd informacji o przedmiocie transakcji, to jest o udziałach/akcjach spółki oraz o samej spółce, której udziały/akcje są kupowane.

Jak odejść z zarządu spółki

Jednym ze sposobów wygaśnięcia mandatu w spółce kapitałowej, tj. utraty statusu członka zarządu, jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji.