Tomasz Pleśniak

PPK: jak w dobie pandemii wybrać przedstawicieli pracowników

Od 1 lipca 2020 br. kolejna grupa podmiotów zatrudniających musi podjąć działania w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Część z nich powinna zacząć od wyboru przedstawicieli załogi.

Praca na wysypisku śmieci a obowiązek monitoringu

Pracodawcy prowadzący działalność polegającą na składowaniu odpadów, muszą monitorować teren ich magazynowania. Jednak system kontroli wizyjnej podlega innym zasadom niż wynikające z kodeksu pracy.

Wyrok SN w sprawie dyskryminacji pracownika

Dyskryminowaniem według kodeksu pracy jest nierówne traktowanie w zatrudnieniu z określonych przyczyn i nie jest wystarczające wskazanie na „podłoże dyskryminacyjne.

Jaki zakres zakazu konkurencji

Precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji ustanawianego w klauzuli konkurencyjnej jest szczególnie istotne, gdyż po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 4 K.p.).

Jaki udział wypłacać wspólnikowi - wyrok Sądu Najwyższego

Udział wypłacany wspólnikowi powinien przede wszystkim uwzględniać zbywczą wartość wkładu wniesionego przez tego wspólnika, aktualną na dzień osobnego bilansu.

Zamówienia publiczne: czy można zastrzec termin zawarty w umowie

Przewidziany w klauzuli 20.1 wzorca umownego FIDIC termin do zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o okolicznościach uzasadniających wynagrodzenie za roboty dodatkowe jest umownym terminem zawitym do dokonania umownego aktu staranności, pod rygorem utraty określonego uprawnienia. Dopuszczalność takiego zastrzeżenia umownego wynika z art. 3531 kodeksu cywilnego, który także stanowi podstawę badania skuteczności zastrzeżenia w odniesieniu do konkretnego roszczenia.

Oddelegowanie do zakładu podatkowego to obowiązki dla pracodawcy i pracownika

Jeżeli wynagrodzenie za pracę najemną cudzoziemca jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę w miejscu wykonywania czynności, czyli w Polsce, to podlega ono opodatkowaniu od pierwszego dnia pobytu tej osoby w naszym kraju.

Ochrona interesów spółki i wspólników

Pojęcie innej podobnej umowy do umowy kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 kodeksu spółek handlowych obejmuje wszelkie umowy, do których istoty należy transfer środków ze spółki do majątku osób należących do podmiotowego kręgu wyznaczonego treścią tego przepisu, bądź też udzielania im zabezpieczeń.

Informacja publiczna: wadliwe funkcjonowanie systemu komputerowego a bezczynność

Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu komputerowego używanego w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosków przez organ administracji publicznej, które doprowadziło do przekroczenia terminu do udzielenia informacji publicznej, nie uzasadnia bezczynności organu w takiej sprawie, nawet jeżeli organ po otrzymaniu skargi na bezczynność niezwłocznie udzielił informacji.

Formalności przy delegowaniu pracowników do Polski

Zagraniczny pracodawca, który deleguje do Polski swoich pracowników, musi dopełnić wielu formalności, aby nie narazić się na wysokie kary. Nowe obowiązki wiążą się z dodatkowymi czynnościami, o których często ci pracodawcy nie wiedzą.