Mirella Lechna-Marchewka

Nagły powrót do potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych

24 sierpnia 2022 r. bez żadnego vacatio legis przestał obowiązywać art. 15r1 specustawy covidowej. Oznacza to uchylenie obowiązującego od 24 czerwca 2020 r. w zamówieniach publicznych zakazu potrącania kar umownych oraz dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Fornalczyk, Kiełbowski, Lechna-Marchewka: Wygrali z MPO, ale niesmak pozostał

Prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówień in-house, ale uzależnia je od spełnienia pewnych warunków.

Wojna jako siła wyższa w zamówieniach publicznych

Od dwóch lat wykonawcy zamówień publicznych są zmuszeni odwoływać się do instytucji siły wyższej, by uchronić się od odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji kontraktów. Myśleliśmy, że o sile wyższej napisano już wszystko. Tymczasem wojna w Ukrainie wymusza powołanie się na siłę wyższą w innym kontekście.

Tarcza 4.0 w praktyce zamówień publicznych

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kontrakty zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą przewidywać płatność wynagrodzenia w częściach albo płatność zaliczki.