Anna Wieczorek

Ograniczenia w dostawach mediów – wskazówki dla firm

Przedsiębiorcy powinni znać zasady ograniczeń w sektorze ciepłowniczo-energetycznym, by wyeliminować ryzyko wszczęcia postępowania administracyjnego za niedostosowanie się do tych restrykcji. Takie postępowanie może zakończyć się nałożeniem surowej kary.

Reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego trzeba dopracować

Choć diagnoza aktualnych problemów z zachowaniem ładu przestrzennego w Polsce oraz sam kierunek zmian są trafne, to projektowane zmiany mogą doprowadzić do skutków zgoła odmiennych od założeń reformy.

Nie każde postępowanie sądowe wymaga tworzenia rezerwy bilansowej

Brak regulacji w zakresie ustalania cen i opłat za usługę odprowadzania wód opadowych wywołuje wiele wątpliwości po stronie samorządu gminnego w całym kraju. Zaliczenie usługi do zadań własnych gminy nie oznacza, że musi być ona świadczona nieodpłatnie.

Wynagrodzenia: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy nie jest jednoznaczna

Nie wystarczy posłużyć się sformułowaniem „kaucji gwarancyjnej", aby można było uznać, że mamy do czynienia z umową kaucji.

Spółki: Łatwiej będzie zwołać zgromadzenie wspólników

Rządy większości nie oznaczają możliwości ignorowania interesów wspólników mniejszościowych, gdyż kodeks spółek handlowych wyposaża ich w konkretne uprawnienia.

Krajonraz i inwestycje

Nowa inicjatywa ustawodawcza prezydenta RP ma na celu wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu, ale może się stać również znakomitą okazją do ułatwień w budownictwie.