Wojciech Merkwa

Co z tymi ułatwieniami w prawie zamówień publicznych?

W jaki sposób wykonawca, który nie posiada określonego doświadczenia, może je nabyć, skoro, wykładając literalnie treść art. 117 ust. 3 – Prawa zamówień publicznych, nie może on realizować danej inwestycji?

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z zamówień

Do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne nie jest już konieczne orzeczenie sądu o zasądzeniu odszkodowania na rzecz zamawiającego. Czy zatem nałożenie kary umownej może być zdarzeniem wystarczającym do zastosowania względem wykonawcy sankcji wykluczenia z postępowania?

Doświadczenia przy pracach zleconych podwykonawcom

Nie ma chyba drugiego orzeczenia TSUE jak to z 4 maja 2017 r., które w ostatnich latach wywołałoby w świecie rządzonym przez prawo zamówień publicznych równie duże zamieszanie.

Zamówienia publiczne: nowy model relacji w trakcie przeprowadzania przetargów

Etap rozpoczynający się od wszczęcia postępowania zdaje się mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki wykonawców o zrównoważoną umowę. To wtedy bowiem mają oni największy (co nie oznacza jednak, że duży) wpływ na treść przyszłego stosunku prawnego.

Przetargi: od błędnej informacji do utraty przez wykonawcę zamówienia

Jak z łatwością utracić zamówienie podając błędne informacje, czyli czy przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wprowadzenia zamawiającego w błąd wymagają ingerencji ustawodawcy? W najbliższych miesiącach opublikowane zostaną założenia do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych, którą wprowadza nowelizacja ustawy ma uprościć i uelastycznić postępowania przetargowe. Jednak na stosowanie tych udogodnień w praktyce będziemy musieli jeszcze poczekać.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Jednym z kluczowych założeń przyświecających nowelizacji prawa zamówień publicznych jest ułatwienie dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Intencją projektodawców nowelizacji było odbiurokratyzowanie postępowań i większe niż do tej pory wykorzystanie innowacji w przetargach publicznych.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy jasno określają, w jakich przypadkach będzie dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne.

Co zmieni się w zamówieniach publicznych

Wykonawcy składać będą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Będzie on zawierać informacje o postępowaniu oraz zamawiającym, a także dane, które dotychczas zamawiający weryfikowali na podstawie dostarczanych przez wykonawcę dokumentów.