Piotr Pawłowski

Partycypacja w remoncie dróg

Rozwój inwestycji sprawia, że infrastruktura drogowa staje się przeciążona. Budownictwo generuje zwiększenie ruchu drogowego, czyli także większe zużycie dróg. Budowa inwestycji niedrogowej po prostu powoduje konieczność budowy lub przebudowy jej fragmentu.

Instalacje OZE tylko w planie miejscowym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to niezwykle istotny akt prawny. Reguluje zasady zagospodarowania oraz zabudowy nieruchomości, w szczególności przez gminy. W oparciu o tę ustawę wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, jak również uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Jak zbudować biogazownię

Coraz więcej rolników decyduje się na budowę biogazowni. Pozwala to m.in. wykorzystać wytwarzane w gospodarstwie odpady do produkcji taniej i czystej energii.

Nowa formuła budowy osiedli

Nowe przepisy wprowadzają zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych w tzw. kooperatywach mieszkaniowych oraz określają sposoby, w jaki mogą być one wspomagane przez władze samorządowe

Udany powrót Klubu „Rzeczpospolitej” w Koszalinie

Na wtorkowym spotkaniu Koszalińskiego Klubu „Rzeczpospolitej” dyskutowali politycy: Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Paweł Szefernaker (Prawo i Sprawiedliwość) i Michał Kobosko (Polska 2050). Towarzyszyła im rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, a spotkanie poprowadził Bogusław Chrabota.

Jak zabezpieczyć wodę na gruncie rolnym

Zasady gospodarowania i utrzymywania wód powierzchniowych są ściśle regulowane przepisami prawa, które powinien znać każdy właściciel gruntów rolnych. Jakie one są?

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę (2)

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty.

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę (1)

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty.

Jak obliczyć powierzchnię sprzedażową lokalu mieszkaniowego

Powierzchnia mieszkania to jedna z najważniejszych wartości sprzedażowych – wyznacza cenę lokalu, na jej podstawie ustala się udział nabywcy w gruncie. Kupujący lokal jest więc zainteresowany sposobem, w jaki deweloper dokonuje pomiaru.

Brak zastrzeżenia kar w umowie deweloperskiej

Przy podpisywaniu umowy deweloperskiej żadna ze stron nie zakłada, że dojdzie do opóźnień w realizacji inwestycji. Każda ze stron umowy powinna jednak kierować się zasadą, że umowy zawiera się na złe czasy.