Anastazja Niedzielska-Pitera

Anastazja Niedzielska-Pitera, Laura Sopata: Nowe ograniczenia dla plastiku

Przedsiębiorcy, prowadząc jednostki handlowe lub gastronomiczne, mają pobierać nowe opłaty od pojemników jednorazowych. Jej wysokość nie może przekroczyć 1 zł za sztukę sztucznego opakowania.

Nowe obowiązki dla producentów żywności od 2 kwietnia 2021 r.

Od 2 kwietnia 2021 r. zawartość sztucznych tłuszczów trans w produkcie nie może przekroczyć 2 proc.

Jakie są procedury rejestracji szczepionek

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań klinicznych konieczne jest rozpoczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie szczepionki do obrotu. Jest kilka konkurencyjnych procedur rejestracji produktów leczniczych.

Wprowadzenie szczepionki do obrotu - wymogi prawne (1)

W związku z pandemią zintensyfikowano badania nad szczepionkami. Przed wprowadzeniem ich na rynek konieczne jest spełnienie szeregu wymagań prawnych.

Reklama suplementów diety trochę inaczej

Producenci suplementów diety będą musieli przygotować się na zmiany. W związku z samoregulacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nowymi projektami ustaw planowane są kolejne opłaty i ograniczenia dla podmiotów z branży spożywczej. Celem jest powstrzymanie rozmiarów konsumpcji niektórych produktów w Polsce.

Istota bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia - wyrok Sądu Apelacyjnego

Przed konsekwencjami związanymi z nienależnym pobraniem świadczenia, chroniona jest jedynie osoba, która znajdowała się w błędzie co do swojego obowiązku. Jeśli takiego błędu nie było (świadczący wiedział lub powinien wiedzieć, że nie był zobowiązany), to ochrona jest wyłączona, a świadczący nie może się domagać zwrotu na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia.

TSUE aktualizuje pojęcia, by ochrona prawnoautorska nie była iluzoryczna

Kwestie krajowej swobody w procesie harmonizacji prawa europejskiego, wzajemnego stosunku źródeł regulacji praw autorskich na poziomie Unii Europejskiej, zakresu prerogatyw restrykcyjnych zastrzeżonych dla państw członkowskich znalazły się wśród problemów, do których odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-516/17 z 29 lipca 2019 r.

Wpis do KRS nie warunkuje odpowiedzialności podatkowej członka zarządu - wyrok NSA

Uchwała w sprawie powołania członka zarządu spółki wywołuje skutki z chwilą podjęcia, a nie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten ma jedynie charakter deklaratywny i nie decyduje o tym, czy dana osoba sprawuje funkcję członka zarządu. Objęcie funkcji przez osobę powołaną do zarządu spółki nie zależy zatem od okoliczności wpisu do rejestru.

Czy jest ochrona prawna smaku sera

Dyrektywę w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by smak produktu spożywczego był objęty ochroną prawa autorskiego na podstawie tej dyrektywy oraz temu, by ustawodawstwo krajowe było interpretowane w taki sposób, że przyznaje ono ochronę prawnoautorską takiemu smakowi.

Szczególna reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wyrok SN

Do zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem członek zarządu ww. spółki z o.o., prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników.