Michał Tomczak

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Trzeba respektować ogólne zasady Wspólnoty

Jeżeli przepis prawa krajowego stoi na przeszkodzie pełnemu i skutecznemu wdrożeniu prawa unijnego, to sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego naruszających wspólnotową ochronę prawną podmiotu.

Zakres ochrony niepełnosprawnego zależy od możliwości firmy

Niepełnosprawność stanowi autonomiczne pojęcie prawa europejskiego. Państwa UE nie mogą ograniczyć wewnętrznymi przepisami unijnego rozumienia przyczyn, które wskazują na dyskryminację z tego powodu.

Nie każdy urlop należny matce dostępny także dla ojca

Układ zbiorowy pracy może zapewniać dodatkowy urlop tylko pracownicom wychowującym samodzielnie dziecko, jeżeli ma to na celu ochronę w odniesieniu do skutków ciąży i do macierzyństwa.

Wyznanie jako warunek zatrudnienia może dyskryminować

Organizacje religijne korzystają z daleko idącego wyłączenia przepisów antydyskryminacyjnych. Musi jednak istnieć obiektywnie weryfikowalny bezpośredni związek między wymogiem zawodowym wprowadzonym przez takiego pracodawcę a jego działalnością.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

W sprawach o dyskryminację pierwszeństwo mają przepisy unijne

Wymogi związane z wyznaniem i przynależnością do kościoła mają charakter niedyskryminujący tylko wtedy, gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy.

Czy otyłość może stanowić przesłankę dyskryminacji pracownika

Żadne przepisy unijne nie zawierają zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość jako taką. Jednak otyłość może być uznana za niepełnosprawność, a to już jest przesłanka dyskryminacyjna.

Uzasadnione przyczyny nierównego traktowania

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług może być uzasadnione nadrzędnym względem interesu ogólnego. Musi być jednak odpowiednie do realizacji zamierzonego celu i nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia.

Kandydat na strażaka może okazać się za stary - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Kryterium nie ma charakteru dyskryminującego, gdy nie chodzi o przesłankę dyskryminacji, ale o cechę z nią związaną, stanowiącą istotny wymóg zawodowy. W przypadku wieku może więc chodzić o związaną z nim sprawność fizyczną.