Michał Tomczak

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

W sprawach o dyskryminację pierwszeństwo mają przepisy unijne

Wymogi związane z wyznaniem i przynależnością do kościoła mają charakter niedyskryminujący tylko wtedy, gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy.

Czy otyłość może stanowić przesłankę dyskryminacji pracownika

Żadne przepisy unijne nie zawierają zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość jako taką. Jednak otyłość może być uznana za niepełnosprawność, a to już jest przesłanka dyskryminacyjna.

Uzasadnione przyczyny nierównego traktowania

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług może być uzasadnione nadrzędnym względem interesu ogólnego. Musi być jednak odpowiednie do realizacji zamierzonego celu i nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia.

Kandydat na strażaka może okazać się za stary - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Kryterium nie ma charakteru dyskryminującego, gdy nie chodzi o przesłankę dyskryminacji, ale o cechę z nią związaną, stanowiącą istotny wymóg zawodowy. W przypadku wieku może więc chodzić o związaną z nim sprawność fizyczną.

Zróżnicowanie pracowników związane z „dyskryminacyjną" cechą

Gdy jakiekolwiek zróżnicowanie pracowników jest związane z „dyskryminacyjną" cechą, zróżnicowanie to jest co do zasady niedopuszczalne. Odniesienie nie musi dotyczyć innych osób, pozbawionych dyskryminacyjnej cechy.

Dyskryminacja bezpośrednia: ochrona także dla obrońcy ofiary dyskryminacji

To, że udział w obronie osoby dyskryminowanej nie został w żaden sposób sformalizowany, nie może być przeszkodą w uznaniu, że obrońcy przysługuje taka sama ochrona, jak ofierze dyskryminacji.

Zakaz noszenia burki w pracy musi mieć obiektywne uzasadnienie

Polityka firmy może zakładać zakaz uzewnętrzniania w miejscu pracy, za pomocą symboli, przekonań politycznych, światopoglądowych czy religijnych. Musi być ona jednak spójna i konsekwentnie stosowana.

Lepiej publicznie nie głosić: nigdy nie zatrudnię geja

Pracodawca nie powinien publicznie wyrażać opinii, że nie chce w zespole swojej firmy osoby homoseksualnej. Nawet jeśli są to rozważania hipotetyczne i nie planuje prowadzić rekrutacji.

Ciężarna może powołać się na dyskryminację ze względu na płeć - wyrok ETPC

Z niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika kuriozalny wniosek, że w jakiejkolwiek sprawie ciężarna może powołać się na dyskryminację ze względu na płeć, bo w stanie błogosławionym może być tylko kobieta.