Michał Tomczak

Równość płac kobiet i mężczyzn gwarantuje unijny Traktat

Sprawy dotyczące nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn są rozpatrywane w ramach krajowego porządku prawnego. Podstawę roszczeń stanowi jednak Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Islamska chusta na równi z krzyżem

Zakaz noszenia w miejscu pracy symboli religijnych nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli dotyczy wszystkich pracowników, narzucając im w sposób ogólny i bez rozróżnienia m.in. neutralność ubioru, która sprzeciwia się eksponowaniu takich symboli.

Osoba niewidoma nie wykona każdej pracy

Dyrektywa dopuszcza odmienne traktowanie, gdy ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania dane cechy są istotnym i determinującym wymogiem zawodowym. Ten wymóg musi być jednak proporcjonalny.

Dyskryminacja ze względu na wiek obejmuje również związkowców

Dyrektywa równościowa dotyczy nie tylko pracy, ale wszelkich form zatrudnienia. W sposób szczególny odnosi się także do członkostwa i działania w organizacjach pracowników.

Różny staż pracy uzasadnia różnicowanie pensji

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w związku z okresem zatrudnienia nie stanowi klasycznego unijnego kryterium dyskryminacyjnego. Chyba że jest powiązane z wiekiem pracowników.

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Trzeba respektować ogólne zasady Wspólnoty

Jeżeli przepis prawa krajowego stoi na przeszkodzie pełnemu i skutecznemu wdrożeniu prawa unijnego, to sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego naruszających wspólnotową ochronę prawną podmiotu.

Zakres ochrony niepełnosprawnego zależy od możliwości firmy

Niepełnosprawność stanowi autonomiczne pojęcie prawa europejskiego. Państwa UE nie mogą ograniczyć wewnętrznymi przepisami unijnego rozumienia przyczyn, które wskazują na dyskryminację z tego powodu.

Nie każdy urlop należny matce dostępny także dla ojca

Układ zbiorowy pracy może zapewniać dodatkowy urlop tylko pracownicom wychowującym samodzielnie dziecko, jeżeli ma to na celu ochronę w odniesieniu do skutków ciąży i do macierzyństwa.

Wyznanie jako warunek zatrudnienia może dyskryminować

Organizacje religijne korzystają z daleko idącego wyłączenia przepisów antydyskryminacyjnych. Musi jednak istnieć obiektywnie weryfikowalny bezpośredni związek między wymogiem zawodowym wprowadzonym przez takiego pracodawcę a jego działalnością.