Michał Tomczak

Nierówności, które prowadzą do równości, są dopuszczalne

W pewnych okolicznościach to brak próby skorygowania nierówności między kobietami i mężczyznami poprzez odmienne ich traktowanie może sam w sobie oznaczać dyskryminację.

Sposób naliczania emerytury też może dyskryminować

Dyrektywę antydyskryminacyjną 2000/78, która dotyczy stosunków pracy, stosuje się w sytuacji wypłaty wszystkich środków, które pozostają w funkcjonalnym związku z zatrudnieniem. Emerytury też.

Wiek może uzasadniać różnice w traktowaniu pracowników

Państwo może dopuścić odmienne traktowanie ze względu na wiek w sferze zatrudnienia, jeżeli uzasadni proporcjonalność takiego rozwiązania do założonego celu zgodnego z przepisami.

Odstępstwo od zakazu dyskryminacji nie dotyczy całej armii

Odstępstwa od zakazu dyskryminacji bezpośredniej mogą mieć zastosowanie jedynie do określonej działalności w siłach zbrojnych, nie zaś do stanowiska, a już zwłaszcza nie do prawie wszystkich stanowisk w armii.

Tylko uzasadnione odstępstwa w traktowaniu

W przypadku domniemanej dyskryminacji bezpośredniej, różnica w traktowaniu może być uzasadniona, jeżeli służy ona realizacji konkretnych celów wyraźnie określonych w tych dyrektywach.

Faktyczna równość osiągnięta przez dyskryminację

Odmienne traktowanie pracowników obu płci może być uzasadnione obiektywnymi czynnikami niezwiązanymi z dyskryminacją ze względu na płeć. Wybrane środki muszą być jednak zgodne z celem polityki społecznej, odpowiednie i niezbędne do jego osiągnięcia.

Dyskryminacja w Strasburgu i w Luksemburgu

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka możliwa jest samoistna skarga przeciw dyskryminacji także wtedy, gdy nie zostało naruszone żadne konkretne prawo chronione Konwencją Praw Człowieka.

Prawo europejskie musi być stosowane z urzędu

Sędziowie i prokuratorzy mają obowiązek stosowania zasad ochrony wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz z dyrektyw unijnych dotyczących zakazu dyskryminacji bez względu na to, czy przywoła je strona postępowania.

Stwierdzenie dyskryminacji bazuje na porównaniach

Przy stosowaniu przepisów antydyskryminacyjnych mniej korzystne traktowanie można stwierdzić poprzez porównanie osoby przypuszczalnie dyskryminowanej do innej osoby w podobnej sytuacji, tzw. komparatora.

Treść ogłoszenia o pracę może świadczyć o dyskryminacji

W prawie unijnym dyskryminację bezpośrednią można stwierdzić, nawet jeśli nie ma żadnego możliwego do zidentyfikowania skarżącego, który twierdzi, że stał się ofiarą takiej dyskryminacji.