Urszula Brzezińska-Grzęda

Dla kogo będą dostępne dane fundatorów i beneficjentów?

Najwięcej niepewności co do kręgu osób uprawnionych do przeglądania akt rejestrowych fundacji rodzinnej wzbudza kategoria „osoby mającej interes prawny”. Brak jest bowiem definicji legalnej tego pojęcia oraz praktyki sądu rejestrowego w tym zakresie.

Fundator i beneficjent – dwa kluczowe podmioty fundacji rodzinnej

Treść statutu, najważniejszego dokumentu dla funkcjonowania fundacji rodzinnej, ustala fundator. Wskazuje w nim beneficjenta lub sposób jego określenia oraz zakres przysługujących mu uprawnień.

Fundacja rodzinna: Nowa forma prawna dla biznesu prywatnego

Fundacja rodzinna staje się osobą prawną z chwilą wpisu do rejestru. Organem, który reprezentuje ją na zewnątrz i prowadzi jej sprawy jest zarząd.

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Odpowiedzialność członków organów spółek – zmiany w KSH

Nowe reguły odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oparte są na dwóch filarach: zasadzie biznesowej oceny sytuacji oraz obowiązku lojalności wobec spółki.

Najczęstsze typy przestępstw, których można dopuścić się nieumyślnie

Zdarza się, że członkowie zarządu spółki kapitałowej lub inne osoby odpowiedzialne w spółce popełniają przestępstwo, mimo że nie miały takiego zamiaru. Jaka i na jakiej podstawie grozi im odpowiedzialność? Jak mogą jej uniknąć lub ją zminimalizować?

Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Od odpowiedzialności tej może się jednak uwolnić, po spełnieniu ustawowych warunków.

Nowa forma dla większych przedsiębiorców rodzinnych

Fundacja rodzinna powinna być kształtowana, jeśli chodzi o ład korporacyjny, w oparciu o wolę fundatora, a ograniczenia co do składu organów fundacji – jeśli już występują – powinny być wyłącznie jego inicjatywą, a nie ustawodawcy – uważa autorka.

Urszula Brzezińska-Grzęda: czy polskim spółkom w czasie pandemii zagrażają wrogie przejęcia?

Nowy mechanizm kontroli niektórych inwestycji w polskie spółki przez podmioty spoza Unii Europejskiej w związku z COVID-19.