Marcin Stanecki

Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia nie wymaga pokwitowania

Potwierdzeniem na rozliczenie się ze zleceniobiorcą może być każdy środek dowodowy, a nie tylko pisemne poświadczenie. Ale w razie sporu to zleceniodawca musi wykazać, że zapłacił za pracę.

Utrata zaufania to nie jest uniwersalny sposób na pozbycie się pracownika

Podanie utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę jest wystarczające do zachowania wymogów formalnych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że ta przyczyna jest prawdziwa i rzeczywista.

Nowa umowa nie resetuje powodów do wręczenia dyscyplinarki

To, że pracodawca dowiedział się, że pracownik dopuszczał się naruszeń uzasadniających jego natychmiastowe zwolnienie dopiero podczas kolejnego stosunku pracy, nie blokuje decyzji o zwolnieniu w tym trybie.

Sztywne normy nie zablokują szkolenia osób niepełnosprawnych

Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Czasu tej nauki nie wlicza się do czasu pracy.

Zrzeczenie się roszczeń na przyszłość nie jest skuteczne

Nawet jeżeli pracownik oświadczy, że zrzeka się przyszłych roszczeń finansowych wobec pracodawcy, może o nie wystąpić. Firma będzie je musiała wypłacić, chyba że sąd uzna, że żądania naruszają klauzule generalne.

Za wadliwą pracę nie ma odpowiedzialności zbiorowej

Jeżeli doszło do wadliwego wykonania produktu lub usługi, pracodawca może obniżyć z tego tytułu wynagrodzenie konkretnemu pracownikowi, a nie grupie zatrudnionych. Pod warunkiem, że ten pracownik ponosi winę za te wady.

Tylko brak informacji o nieobecności może uzasadniać dyscyplinarkę

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez chorego pracownika nie może być powodem jego zwolnienia bez wypowiedzenia. Przekazanie informacji o nieobecności, nawet wadliwe, jest bowiem skuteczne.

Czy szef musi oddać koszty odwołanych ferii?

Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z zaplanowanym urlopem zarówno wtedy, gdy przełożony odwołał go z wolnego, jak i w sytuacji, gdy przesunął mu termin wypoczynku.

Za samowolną pracę na urlopie nie należy się zapłata

Jeżeli to pracodawca poleci pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego, pracownik ma prawo do stosownej rekompensaty. Ale nie wtedy, gdy sprawdza pocztę służbową czy odbiera telefony z własnej inicjatywy.

Czy można wziąć pieniądze zamiast urlopu?

Nawet jeśli pracownik jest zainteresowany tym, żeby w zamian urlopu wypoczynkowego otrzymać ekwiwalent pieniężny, pracodawca nie może zgodzić się na takie rozwiązanie.