Tag:

plik JPK

Powiązane

Podatki

JPK_KR obowiązek czy szansa na usprawnienia w zakresie raportowania

Obecnie polski rynek gospodarczy stoi w obliczu postępującej cyfryzacji urzędu skarbowego oraz procesu raportowania. Już niedługo przedsiębiorcy będą zobligowani m.in. do wystawienia ustandaryzowanych faktur w formie elektronicznej oraz przesyłania do właściwego urzędu skarbowego JPK_KR oraz JPK_PKPIR.

Z urzędem skarbowym rozliczy się przedstawiciel grupy VAT

Za pierwszy okres rozliczeniowy grupa uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres, wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników.

Razem raźniej, czyli jak się rozliczać w ramach grupy VAT

Dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie są opodatkowane. To niejedyne korzyści z takiej przynależności.

Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo braku takiej intencji u stron transakcji. Niesie to za sobą wiele ryzyk dla podatników.

Wydatki na ochronę przed hakerem do rozliczenia

Istnieje już urguntowane podejście orzecznictwa i praktyki, że strata majątku, której przedsiębiorca starał się zapobiec może być kosztem – mówi dr. Adam Bartosiewicz, radca prawny, doradca podatkowy.

Nowy rodzaj podatnika – grupa VAT

Idea wspólnego rozliczania w VAT wynika z prawa unijnego. Zgodnie z art. 11 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej: każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego w ramach tzw. unijnego pakietu VAT e-commerce.

Umowa może zostać uznana za fakturę

W dniu 29 września 2022 r., został wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrok w sprawie Raiffeisen Leasing, C-235/21, z którego wynika generalna konkluzja, iż samą umowę można potencjalnie uznać za fakturę i daje ona prawo do odliczenia VAT. Tym samym okazało się, że według TSUE postać samego dokumentu nie ma aż takiego znaczenia.

Jak rozliczać transakcje dokonywane przez grupę VAT

Podmioty gospodarcze mogą tworzyć do celów podatku od towarów i usług tzw. grupę VAT. Możliwość taka uzależniona jest od spełnienia przez członków takiej grupy określonych warunków. Grupa VAT podlega także określonym rozliczeniom na gruncie prawa bilansowego.

Faktury za abonament za kartę SIM GSM w ewidencji JPK bez symbolu WSTO_EE

- Spółka, podatnik VAT czynny, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z). W ramach świadczonych usług – na rzecz podmiotów mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania tylko w Polsce - można wyróżnić sprzedaż: abonamentu za monitorowanie systemu alarmowego; abonamentu za monitorowanie systemu alarmowego oraz ochronę fizyczną oraz abonament za monitorowanie i abonament za kartę GSM. Systemy alarmowe monitorowane są w nieruchomościach znajdujących się tylko na terytorium kraju. Czy wystawione faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej mającej siedzibę na terytorium Polski na opłatę abonamentową za kartę SIM GSM powinny być oznakowane w JPK_ VAT w ramach procedur symbolem WSTO_EE?