Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Kiedy możliwe jest wykluczenie z przetargu

Weryfikacja zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia – powinna być dokonana kompleksowo, rzetelnie i z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy. Wynik tej weryfikacji musi prowadzić do jednoznacznego wniosku: czy wykonawca podlega wykluczeniu czy nie.

Wszystkie grzechy zamawiającego w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej

Wykonawca, przygotowując odwołanie do KIO, powinien dobrze rozważyć, jakie zarzuty postawić czynnościom lub zaniechaniom zamawiającego.

Wydatkowanie środków publicznych: Jawność ograniczona tajemnicą przedsiębiorstwa

Jakie cenne informacje mogą być ujawnione w ramach społecznej kontroli wydatkowania środków publicznych.

Jak nie stracić na zamówieniach, gdy spada rentowność

Jeżeli wykonawca realizuje już nieopłacalne przedsięwzięcie z uwagi na znaczący wzrost cen – powinien czym prędzej zawnioskować do zamawiającego o wzrost wynagrodzenia.

Agnieszka Zaborowska: Warto czytać przepisy całościowo

Kluczem do realizacji inwestycji jest szybkość, pewność i przewidywalność środowiska prawnego. Obecne regulacje dla realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej nie zapewniają powyższego, a przedsiębiorca, który decyduje się skorzystać z przewidzianej prawem szybkiej ścieżki (tj. bez pozwolenia na budowę), nie może być pewien trwałości takiej inwestycji.

Zamówienia publiczne: zamawiający musi działać jawnie i udzielać informacji

Co do zasady osoby, które nie brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mają prawo dostępu do części dokumentów związanych z przetargiem i realizacją zamówienia