Anna Kamińska

Rutkiewicz i Krüger-Syrokomska: konflikt pod wielką górą

Wanda Rutkiewicz jest wyżej niż Halina Krüger-Syrokomska. Podejmuje nagle decyzję, żeby wejść na Gaszerbrum III z mężczyznami. Nici z czysto kobiecej wyprawy.

Anna Kamińska: „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”

Kiedy Wanda Rutkiewicz narzeka raz w czasie drogi na swoją formę, słyszy od kolegów: „Jesteś niczym, taka mała, a nie wielka Wanda!".

Od wystąpienia pokontrolnego inspektora pracy nie można się odwołać - wyrok NSA

Rozstrzygnięcie w postaci wystąpienia pokontrolnego nie jest decyzją administracyjną i jako takie nie podlega zaskarżeniu.

Spółka jawna z ulgą składkową w pakiecie z wkładem od osoby fizycznej

Osobowa spółka jawna, do której wkład na pokrycie udziałów w postaci swojego przedsiębiorstwa wniosła osoba fizyczna, zachowuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej tę osobę fizyczną, jeżeli nie ustalono zmiany okoliczności wpływających na wysokość składki.

Skladki ZUS: Nie wystarczy nazwać umowę dziełem

Sprawdzian na istnienie wad fizycznych, pozwalający odróżnić zobowiązanie starannego działania od umowy rezultatu, jest niemożliwy do przeprowadzenia, jeśli strony nie określiły w umowie cech i parametrów indywidualizujących dzieło.

Jak potwierdzać utratę przez pracownika uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Utrata przez pracownika uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku powinna być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub decyzją właściwego organu.

Dyscyplinarka może naruszyć dobra osobiste pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać uznane za naruszające jego chronione dobra osobiste.

Wypadek przy pracy a powództwo cywilne osób poszkodowanych z tytułu śmierci pracownika

Powództwo osób poszkodowanych z powodu śmierci pracownika o ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń.

Premia to nie nagroda - wyrok Sądu Najwyższego

Ustalenie przez pracodawcę regulaminu premiowania, który w stosunku do dyrektorów jednostek organizacyjnych nie wymaga dokonania oceny ich pracy, wskazuje na uznaniowy charakter świadczenia w obrębie tej grupy zawodowej.

Wypadek na meczu zorganizowanym przez pracodawcę nie ma związku z pracą

Wypadek, któremu pracownik uległ w czasie dobrowolnego udziału w zawodach sportowych zorganizowanych przez pracodawcę, a pozostających poza zakresem prowadzonej przez niego działalności, nie jest objęty ryzykiem ubezpieczeniowym.