Jacek Skolimowski

CIT: Darowiznę dla spółki powiązanej można odliczyć

Firma wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z oddaniem nieodpłatnie środków trwałych oraz znaków towarowych na rzecz podmiotów zależnych w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych na nabycie lub wytworzenie przekazywanych przedmiotów.

Wydatki na zakup drobnych prezentów nie są kosztem podatkowym

Kwoty przeznaczone na zakupów upominków dla kontrahentów mają związek z reprezentacją firmy i tym samym nie można ich odliczyć od przychodów

Imprezy integracyjne podlegają PIT

Uczestnictwo pracowników w przyjęciach firmowych prowadzi do powstania u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zaś na pracodawcy ciąży obowiązek pobrania zaliczek

Umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili gdy jest zawierana, jej przedmiot podlega wykonaniu na terytorium Polski. Nie ma wtedy znaczenia, gdzie jest zawarta i gdzie mają siedzibę jej strony

PCC: Podwyższenie kapitału spółki akcyjnej jest opodatkowane

Przepisy polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące zmiany umowy spółki są zgodne z dyrektywą kapitałową

Aport przedsiębiorstwa bez nieruchomości nie zawsze opodatkowany CIT

Firma, która wnosi wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa z wyłączeniem gruntów i budynków, nie uzyskuje przychodu

Jak rozumieć zadłużenie przy niedostatecznej kapitalizacji

Przy obliczeniu „wartości zadłużenia", o której mowa w przepisach dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, należy uwzględnić zobowiązania ze wszystkich tytułów prawnych, w tym handlowe

Dywidenda wypłacona w ratach bez podatku

W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. ratalna wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników nie oznaczała, że spółka musi rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia

Agio bez obciążeń fiskalnych

Nadwyżka wynikająca z objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej, która zasili kapitał zapasowy spółki, nie jest obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Organ podatkowy może określić obrót spółek z grupy kapitałowej

Możliwość szacowania podstawy opodatkowania wynikająca z art. 32 ustawy o VAT dotyczy również transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową