Sylwester Kuchnio

Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę

Jednym z najczęściej żądanych dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, służących potwierdzaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców, jest sprawozdanie finansowe lub są to jego części.

Zamówienia publiczne: aktualność polisy OC a wykazanie spełniania warunków postępowania

Wykonawca musi wykazać zamawiającemu spełnienie warunku udziału w postępowaniu w terminach wskazanych przez zamawiającego. Wszystkie później przedstawiane dokumenty są dokumentami spóźnionymi.

E-zamówienia a podwyższone standardy należytej staranności wykonawców

Składający ofertę wykonawca błędne wskazał w pliku numer ID postępowania, co uniemożliwiło zamawiającemu jej odszyfrowanie za pomocą klucza prywatnego.

Przetargi: odrębna procedura dla zamówień na usługi społeczne

Odwołanie względem czynności podejmowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są tzw. usługi społeczne, prowadzonych według procedury opisanej w art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – nie przysługuje.

Propozycja rozwiązań równoważnych może zmienić treść oferty

Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń lub rozwiązań, a następnie złożenie ich wraz z wyjaśnieniami, stanowi niedopuszczalne uzupełnienie lub zmianę treści oferty i przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niedopuszczalna korekta kwoty na sfinansowanie zamówienia publicznego - orzeczenie KIO

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i którą na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje przed otwarciem ofert, nie może być po ich otwarciu zmieniana. Odwołań dotyczących zaniechania odrzucenia oferty nie wnosi się przed oceną ofert przez zamawiającego.

Zamówienia publiczne: uzupełnianie niezałączonych do oferty dokumentów podmiotu trzeciego

Wymóg wskazania podwykonawców na podstawie art. 36b ust. 1 prawa zamówień publicznych ma charakter informacyjny i błędy czy pominięcia w tym zakresie nie mogą skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Zamówienia publiczne: kiedy można odrzucić ofertę ze względu na jej treść

Nie można stawiać zarzutów niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w zakresie zobowiązań, które w ofercie nie zostały wyrażone.