Piotr Zimmerman

Uprawnienia zarządu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości, choć istotnie wpływa na sposób funkcjonowania spółki z o.o., nie wygasza jej organów, ani nie zmienia stosunków właścicielskich. Członkowie zarządu nie tracą swych mandatów, a wspólnicy zachowują udziały. Jednak ich wpływ na sprawy spółki ulega znacznemu ograniczeniu.

Pułapki postępowania o zatwierdzenie układu

Zaspokojenie, w zakresie objętym układem, wierzyciela kluczowego dla przedsiębiorstwa dłużnika, może zostać uznane za działanie na szkodę pozostałych wierzycieli i skutkować odpowiedzialnością karną.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - nowe narzędzie minimalizowania skutków pandemii

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wydaje się właściwym krokiem w kierunku umożliwienia jak najszerszemu gronu przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii możliwości uratowania przedsiębiorstwa w krytycznej sytuacji.

Jubilatka po czterech latach czeka na zmiany Prawa upadłościowego

Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., usunęła zasadnicze wady Prawa upadłościowego i naprawczego. W ten sposób zrealizowała powierzone jej zadanie.

Firma w długach: co się zmieni w procedurze przygotowanej sprzedaży, czyli w pre-packu

Podstawową zaletą dobrze przeprowadzonego pre-packu jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego.

Nowe prawo restrukturyzacyjne obowiązuje w Polsce 2,5 roku - podsumowanie

Minęło dwa i pół roku obowiązywania w Polsce nowego prawa restrukturyzacyjnego, którego założeniem było stworzenie gruntu prawnego dla ratowania przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością jako alternatywy dla ich upadłości.

Nowe prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowego

Restrukturyzacja spełnia dwie funkcje. W skali mikro pozwala dłużnikowi na naprawę przedsiębiorstwa a wierzycielom na ściągnięcie przysługujących im należności, zaś w skali makro pozytywnie wpływa na gospodarkę, w tym także na poziom zatrudnienia.