Rafał Mierkiewicz

Pobór i przekazanie zaliczek na PIT z przedłużonym terminem

Płatnik nie pobiera i nie wpłaca do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy obliczonych według zasad wynikających z Polskiego Ładu, dopóki tak skalkulowane zaliczki są wyższe od tych obliczonych według zasad obowiązujących w 2021 r.

Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

Dla skuteczności postanowienia przedłużającego termin zwrotu różnicy podatku konieczne jest wprowadzenie go do obrotu prawnego, co następuje z chwilą jego doręczenia (ogłoszenia). Dopiero wówczas takie postanowienie staje się wiążące zarówno dla organu, jak i strony postępowania i może wywoływać skutki prawne.

Zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w VAT - wyrok NSA

Art. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że – mając na uwadze zasady proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty w formie tzw. ulgi za złe długi, należność została zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została zbyta. Powinno się to odbyć z uwzględnieniem proporcji, w jakiej otrzymana z tytułu sprzedaży kwota ma się do kwoty dokonanej korekty.

Warunki zabudowy a podział działki - wyrok NSA ws. VAT

„Pierwsza" decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycząca działki „przesądziła" o charakterze budowlanym tego terenu. Dlatego późniejszy podział tej działki na działki mniejsze jest bez znaczenia.

Zwolnienie z PIT z tytułu prowadzenia działalności w SSE

Podatnik zaliczony do kategorii małych przedsiębiorców, który uzyskał zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przed 1 stycznia 2001 r., utracił uprawnienie do korzystania ze zwolnienia na preferencyjnych warunkach z dniem 1 stycznia 2012 r. Zachowuje on jednak prawo do zwolnień na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o PIT, które obowiązują do dnia wygaśnięcia jego zezwolenia na prowadzenie działalności.

Podział przez wydzielenie a dochód z udziału w zyskach

Wydzielenie i przeniesienie własności określonej części majątku spółki kapitałowej nie stanowi dla spółki, która z tego tytułu nie objęła udziałów, dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

VAT: premia za niską szkodowość nie podlega opodatkowaniu - wyrok NSA

Jeśli strony umowy wspólnie zgodzą się rozwiązać ją przed terminem, wówczas wypłaconą na tej podstawie kwotę rekompensaty należy traktować jak wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegające opodatkowaniu VAT. Rekompensatą taką nie jest premia z tytułu niskiej szkodowości. Nie można jej uznać za świadczenie z tytułu usługi w rozumieniu ustawy o VAT.

Przekształcenie spółki nie pozbawi jej prawa do zwolnienia dywidendowego - wyrok NSA

W przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów przez spółkę kapitałową, która następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową przed upływem dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przekształcenie nie przerywa biegu dwuletniego okresu wymaganego do zastosowania zwolnienia dywidendowego.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie CIT - wyrok NSA

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych i posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne zorganizowanej części przedsiębiorstwa mają umożliwić podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego samodzielnego przedsiębiorstwa. Brak którejkolwiek z wymienionych przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

VAT: sprzedaż z preferencją także dla gruntu

Nie można uznać za „teren zabudowany" terenu, na którym stoi jedynie ganek stanowiący (niekonieczną) część domu posadowionego na nieruchomości sąsiedniej i stanowiący własność właściciela tej nieruchomości.