Adam Królak

Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?

Żądanie wniesienia wadium jest obecnie swobodną decyzją zamawiającego, niezależną od wartości zamówienia. Chodzi o zabezpieczenie się zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawcy w okresie, w którym jest on związany złożoną przez siebie ofertą.

Konkursy zamiast przetargów w nowych zamówieniach publicznych

W reżimie nowej ustawy konkursy stanowić będą często ciekawą alternatywę wobec przetargu, a w odniesieniu do niektórych kategorii zamówień ich przeprowadzenie będzie obowiązkowe.

Zamówienia publiczne: postać elektroniczna oferty a forma elektroniczna pełnomocnictwa

Skan z własnoręcznym podpisem opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym stanowi ofertę sporządzoną elektronicznie. Nie jest tak jednak w odniesieniu do pełnomocnictwa – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Zamówienia publiczne: jak podpisać ofertę elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Dokumentacja konkretnego postępowania rozstrzyga o tym, w jaki sposób należy podpisać ofertę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Jakie obowiązki informacyjne ma zamawiający

Przezorny wykonawca musi samodzielnie wystąpić o uzyskanie dostępu do korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z innymi wykonawcami.

Zamówienia publiczne: kiedy trzeba szczegółowo uzasadnić tajemnicę przedsiębiorstwa

Powiązania handlowe wykonawcy mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko przy skutecznym wykazaniu szczególnych korzyści płynących z dobrych relacji handlowych z danym podmiotem – uznała Krajowa Izba Odwoławcza

Zamówienia publiczne: dokument w języku obcym trzeba przetłumaczyć

Na potrzeby oceny oferty zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z jej treścią.

Szkoda na skutek wadliwej aukcji elektronicznej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, który w wyniku naruszenia przepisów przez zamawiającego uzyskał zamówienie na mniej korzystnych warunkach.

Zamówienia publiczne: doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum - orzeczenie KIO

Nie jest konieczne fizyczne wykonanie robót przez wykonawcę, by mógł on powołać się na doświadczenie zdobyte w toku ich realizacji jako członek konsorcjum. Faktyczny udział nie oznacza udziału bezpośredniego.

Zamówienia: czy można zmienić lidera konsorcjum w toku postępowania

Zmiana lidera konsorcjum po złożeniu oferty jest zgodna z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem, że skład konsorcjum pozostaje ten sam.