Katarzyna Harabin

Opłaty licencyjne nie są objęte ulgą na nabycie kas wirtualnych

Ulga związana z zakupem kasy wirtualnej przysługuje tylko na nabycie praw autorskich do oprogramowania. Opłaty licencyjne związane z jego użytkowaniem nie są nią objęte.

Benefity z programu motywacyjnego także dla byłych pracowników

Można przyjąć, że osoby, które były związane stosunkiem pracy w chwili przystąpienia do programu motywacyjnego, przez jakiś czas budowały pozycję podmiotu gospodarczego. Nie powinny więc być pozbawione korzyści z tego programu.

Członek podatkowej grupy może rozliczyć stare straty

Wykładnia prokonstytucyjna pozwala spółkom wchodzącym w skład podatkowej grupy kapitałowej na zawieszenie biegu terminu rozliczania strat poniesionych przed wejściem do grupy.

Dodatkowe świadczenia są przychodem zleceniobiorcy

Noclegi, bilety lotnicze, ubezpieczenie podróżne i medyczne, szczepienia oraz niezbędne leki, które mają bezpośredni związek z wykonywaną usługą, stanowią element wynagrodzenia.

W obliczeniach bierze się pod uwagę również straty z lat ubiegłych

Przy ustalaniu daniny solidarnościowej należy stosować wszystkie przepisy – w tym również te dotyczące straty – a nie wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne i kwot wymienionych w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT.

Nagroda jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia

Nagroda jubileuszowa powinna być wliczana do limitu odszkodowania wypłacanego przez spółkę Skarbu Państwa, ponad który pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 70 proc.

Pandemia wyłączyła obiekty z działalności, ale nie z opodatkowania

Budynki nieużytkowane ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 podlegają opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości dla budynków związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przejmujący dług ma te same obowiązki co pierwotny kredytobiorca

Odpłatne przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej wywołuje dla nowego dłużnika/kredytobiorcy skutki w CIT analogiczne do zaciągnięcia kredytu. W związku z tym dla przejmującego obciążenie otrzymane wynagrodzenie za przejęcie długu nie stanowi przychodu podatkowego, a spłaty kredytu nie generują kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są jednak odsetki płacone przez przejemcę.

Pomoc społeczna: będą podwyżki i szkolenia dla pracowników socjalnych

Zmiany kadrowe, wzrost wynagrodzeń i szkolenia dla pracowników socjalnych – koszty poniosą m.in. samorządy.

Koronawirus: Miasta chcą strategii w walce z Covid-19

Samorządowcy zarzucają rządowi brak konsultacji i planów antykryzysowych.