Bartosz Sierakowski

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

Od 1 grudnia 2021 r. każdy wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od zasady tej są wyjątki.

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest wnoszenie i doręczanie pism oraz dokumentów przez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, wgląd w akta sprawy online, a także do katalogu formularzy, które mają ułatwić sporządzanie pism w poszczególnych postępowaniach.

Prawo dostępu wspólnika do dokumentów spółki z o.o.

Każdy wspólnik, niezależnie od tego czy posiada 1 czy 99 proc. udziałów ma prawo do indywidualnej kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, za wspólnika uważana jest osoba wpisana do księgi udziałów, którą prowadzi zarząd spółki.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, poprzez sprawiedliwe rozdzielenie między nimi funduszów pozyskanych z likwidacji masy upadłości. Żeby jednak wierzyciele uczestniczyli w podziale funduszów, na etapie sporządzania przez syndyka listy wierzytelności, muszą wykazać się aktywnością. Co i kiedy powinni zrobić, a także ile to będzie ich kosztować?

Konsekwencje złożenia wniosku upadłościowego w złej wierze

Ustawodawca zapewnił rozwiązanie, które ma powstrzymywać wierzycieli od żądania ogłoszenia upadłości dłużnika, gdy w istocie nie ma ku temu podstaw.

Zamiana wierzytelności na udziały (akcje) wbrew woli wierzycieli

Brak zgody mniejszości wierzycieli objętych układem na przeprowadzenie konwersji wierzytelności nie wstrzyma zawarcia układu - decydująca jest wola większości.

Skutki złożenia przez dłużnika wniosku krzywdzącego wierzycieli

Jeśli sąd stwierdzi, ze skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego będzie pokrzywdzenie wierzycieli, odmówi jego otwarcia. Z tej samej przyczyny sąd może umorzyć już otwarte postępowanie.

Jak wierzyciel może bronić się przed nieuczciwym kontrahentem?

Dłużnicy, by utrudnić wierzycielom dochodzenie roszczeń, nierzadko uciekają z majątkiem poprzez: przekaz, potrącenie, zgodny podział majątku, podział spółki. Czy pokrzywdzony tymi czynnościami może podważyć je na drodze sądowej?

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki – kiedy się przedawnia?

Wierzycielom oddano do dyspozycji szereg instrumentów, pozwalających sięgnąć do kieszeni członków zarządu, w celu zaspokojenia roszczeń należnych od spółki. Muszą to jednak zrobić w określonym terminie, gdyż po jego upływie stracą do tego prawo.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

19 września 2021 roku wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona możliwość sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej, obok dotychczasowej formy sprzedaży – tradycyjnego przetargu.