Dawid Mielcarski

Przedawnienie kar pieniężnych za gospodarkę odpadami

Dla firm prowadzących gospodarkę odpadami przeważnie korzystne będzie, jeśli dotyczące ich sankcje przedawnią się w oparciu o przepisy k.p.a.

Nie stracą możliwości odbierania odpadów od biznesu

Wśród wprowadzonych zmian m.in. na nowo uregulowano zasady przystępowania i występowania przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowości w zasadach magazynowania odpadów od 2021 roku

Podmioty, które przechowują odpady, od początku 2021 r. muszą je m.in. odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.

Gospodarka odpadami komunalnymi do poprawki - o obliczaniu poziomów recyklingu w gminie

Będzie powrót do dotychczas stosowanej metody obliczania poziomów recyklingu, którą to przejściowo dopuszczają przepisy prawa unijnego.

W decyzji trzeba wskazać dzień wygaśnięcia uprawnienia

Data powinna zostać ustalona przez organy administracji publicznej w toku prowadzonego postępowania, przy udziale strony, i nie może być domniemywana.

Co wybrać: karę umowną czy wynagrodzenie uzupełniające

Spośród wielu sposobów zabezpieczenia należytego wykonania umowy do najpopularniejszych należą: kara umowna oraz wynagrodzenie uzupełniające – często nazywane tzw. klauzulą take or pay.

Obowiązki wspólników przy składaniu wniosku o wpis spółki do KRS

Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jeden z obowiązkowych załączników do zgłoszenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub zmianę wpisu.

Procedura nałożenia kar porządkowych na pracowników

Procedura nałożenia kar porządkowych jest o tyle istotne, że jej naruszenie spowoduje uchylenie kary przez sąd pracy, w przypadku skorzystania przez pracownika z procedury odwoławczej.

Na konflikt w spółce można się przygotować

Porozumienie wspólników może regulować m.in. strategię gospodarczą spółki, zasady wyjścia wspólników ze spółki oraz sposoby rozwiązywania sporów korporacyjnych.