Tag:

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

Powiązane

Organizacje

Darowizna wpłacona na konto sprzedawcy mieszkania nie pozbawi obdarowanego ulgi. Ważny wyrok NSA

Darowizna wpłacona na konto osoby trzeciej, od której obdarowany kupuje mieszkanie, nie pozbawia go pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny.

Marek Isański: TK bytem fasadowym. Władzę w sprawach podatkowych przejął NSA

NSA przejął, w zasadzie, pełnię władzy, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. Zlikwidował dodatkowo i tak małą kontrolę państwa nad jego orzecznictwem, poprzez zablokowanie dostępu uprawnionym organom do występowania o podjęcie uchwał.

Co dalej z reprywatyzacją? Przełomowe orzeczenie sądu

Nabywca roszczeń dekretowych od byłego właściciela czy jego spadkobiercy nie ma szans na odzyskanie gruntu warszawskiego. Nie jest bowiem w ogóle stroną postępowania dekretowego - uznał siedmioosobowy skład NSA.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Solidarna odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. wraz ze spółką za jej zobowiązania podatkowe jest niezależna od faktycznie powierzonego członkowi zarządu zakresu obowiązków. Decydującym czynnikiem jest prawidłowe formalnie powołanie danej osoby do zarządu spółki i pozostawanie na stanowisku w okresie, którego takie zobowiązania podatkowe dotyczą.

10 groszy podatku cukrowego za każdy litr naturalnej wody kokosowej z kofeiną

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zdecydował. Napój o nazwie "woda kokosowa" z uwagi na dodatek kofeiny z guarany podlega podatkowi cukrowemu w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr.

NSA: operat szacunkowy dla celów egzekucji trudno podważyć

Operat szacunkowy zawiera oceny i informacje oparte na wiedzy specjalistycznej i pochodzi od wykonującego zawód zaufania publicznego. Jego zakwestionowanie jest dopuszczalne, ale tylko w wyjątkowych i oczywistych wypadkach.

Mieszkaniec nie otrzyma kopii aktu notarialnego

Osnowa umowy stanowiąca treść aktu notarialnego – o ile zawiera informacje dotyczące mienia gminy – stanowi informację publiczną.

To ustawa decyduje komu można nadać NIP

Współwłasności nieruchomości, która nie jest wspólnotą mieszkaniową ani spółką, nie może być nadany własny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).Ustawowy katalog uprawnionych do jego nadania jest wyczerpujący, a współwłasności zwykłej w nim nie ma.

Odwołanie komendanta powiatowego Policji jest decyzją uznaniową

Uznaniowy charakter decyzji znacznie zawęża granice jej kontroli. W takich przypadkach weryfikacja odwołania w zasadzie sprowadza się do oceny tego, czy w sprawie zostały spełnione wymogi proceduralne.

Przetwarzanie danych w ramach BIP podlega RODO

Urząd miasta ma obowiązek zawrzeć umowy z podmiotami, którym powierza przetwarzanie danych w ramach BIP, a jeśli transmituje sesje rady miasta na YouTubie, to musi wnikliwie przeanalizować ryzyka i wprowadzić odpowiednie polityki w tej kwestii.