Tag:

zapomoga

Powiązane

Praca ZFŚS

Sąd: Zapomoga socjalna może być wypłacana cyklicznie

Nie ma znaczenia to, że wsparcie pracowników zapomogą miało formę stałych, comiesięcznych wypłat wraz z wypłatą wynagrodzenia. Żaden przepis prawa nie zakazuje wypłaty świadczenia socjalnego co miesiąc. Skoro regulamin obowiązujący u pracodawcy określił miesięczną częstotliwość, a nie np. raz do roku, nie było powodów do przyjęcia, że kwoty sporne określone w zaskarżonej decyzji nie miały charakteru świadczeń socjalnych. Należy także podkreślić, że kwoty te były niskie, nie można zatem mówić, że świadczenie to miało stanowić odpłatność za pracę, nawet jeśli było wypłacane w odstępach miesięcznych. Miałoby bowiem niewielki, wręcz marginalny, wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę.

Tylko bezpośrednia pomoc może być zwolniona z PIT

Pracownik przyjmujący do domu Ukraińców zapłaci podatek, jeśli pracodawca przyzna mu specjalną zapomogę.

Zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - komu możną ją przyznać?

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można przeznaczyć na rożne cele. Pracodawca gromadzi je na oddzielnym rachunku bankowym i wydaje na potrzeby socjalne osób uprawnionych do korzystania z nich.