Tag: środki trwałe

Amortyzacja wiatraka: nie dla każdego podatnika dostępna

Wybór ryczałtu od przychodów spółek powoduje, że nie ma możliwości amortyzowania środków trwałych. Szansę taką mają jedynie ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują swoje rozliczenia.

Inwestycje w obcych środkach trwałych – cz. II

Przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą, mogą wykorzystywać zarówno własne, jak i obce środki trwałe. Ich zużycie fizyczne, ekonomiczne lub też konieczność unowocześnień wymagają ponoszenia określonych nakładów finansowych.

Inwestycje w obcych środkach trwałych cz. I

W prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą wykorzystywać zarówno własne, jak i obce środki trwałe. Ich zużycie fizyczne, ekonomiczne lub też konieczność unowocześnień, wymaga określonych nakładów finansowych.

Jak ująć w księgach uszkodzenie leasingowanego środka trwałego

Leasingowane środki trwałe mogą ulegać uszkodzeniu. Zdarzenia takie wymagają określonego zapisu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, czyli korzystającego.

Obowiązki sprawozdawcze spółek w okresie likwidacji

Każde sprawozdanie finansowe funkcjonującej jednostki sporządza się z zachowaniem zasady kontynuacji działalności. Oznacza to, że jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie prowadzić działalność w niezmienionym zakresie. W momencie postawienia jednostki w stan likwidacji, zasada ta de facto zostaje złamana. Ma to bezpośredni wpływ na wykazanie odpowiednich informacji sprawozdawczych dotyczących spółki.

Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Podatek odroczony występuje w sytuacji, kiedy w jednostce przychody lub koszty rozpoznaje się do celów bilansowych i podatkowych w różnych okresach.

Samo przekazanie majątku nie wystarczy

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa odwołuje się „istniejącego przedsiębiorstwa”. Zatem nawiązuje do prowadzonej, realnej działalności, także w odniesieniu do zespołu składników majątku stanowiących przedmiot transakcji.

Jak zaksięgować wadliwy środek trwały w leasingu

Środki trwałe oddawane w leasing mogą posiadać wady. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze sprzedawcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy. Wiąże się to z określonymi zapisami w księgach rachunkowych.

Zbiór osobnych rzeczy to nie środek trwały

Pojedynczych elementów rusztowań nie można uznać za kompletne i zdatne do użytku, gdyż samodzielnie nie stanowią urządzenia ani nie tworzą konstrukcji spełniającej cel gospodarczy.

Uproszczenia w ewidencji bilansowej (1)

Przedsiębiorca może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.