Tag: środki trwałe

Amortyzacja placu obsługującego dwa budynki

Wydatki poniesione na nabycie placu obsługującego jeden lub kilka budynków będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (6)

Wartość początkowa środków trwałych może być również rozpatrywana na gruncie prawa podatkowego. Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje kwestia ulepszenia i amortyzacji tych składników firmowego majątku.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

W przypadku gdy wartość początkowa wykupionego z leasingu samochodu jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnik może zrobić jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (5)

Rozchód środka trwałego oznacza wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące zaprzestaniem ujmowania środka trwałego w księgach rachunkowych przedsiębiorcy.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (4)

Amortyzacja odzwierciedla stopniowe wykorzystanie potencjału korzyści ekonomicznych właściwych danemu środkowi trwałemu. Ma też wpływ na jego wartość początkową.

Autonomia podatków nie przesądza o daninie

Przesunięcie towarów z działalności gospodarczej jednego małżonka do działalności drugiego, gdy łączy ich wspólność majątkowa, nie stanowi odpłatnej ani też nieodpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu.

Wydatki na wynajmowaną nieruchomość nie przepadną

Spółka może kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym po nabyciu go na własność.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (3)

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji bilansowej może zdarzyć się, że jego wartość początkowa zostanie zaniżona lub zawyżona o wydatki, które w pierwszym przypadku powinny zwiększać tę wartość, a faktycznie zostały omyłkowo odniesione bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych, a w drugim przypadku – zamiast zostać odniesione w koszty operacyjne, zwiększyły wartość początkową środka trwałego.

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.